Turvalauseke (P-lauseke)

Päivitetty 31.8.2016

Koodi Kuvaus
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua,näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P103 Lue merkinnät ennen käyttöä.
P201 Lue erityisohjeet ennen käyttöä.
P202 Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä.
P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta.-Tupakointi kielletty.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P220 Pidä/Varastoi erillään vaatetuksesta/…/syttyvistä materiaaleista.
P221 Varo sekoittamasta syttyvien materiaalien…kanssa.
P222 Ei saa joutua kosketuksiin ilman kanssa.
P223 Ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa voimakkaan reaktion ja mahdollisen leimahduksen takia.
P230 Säilytä kostutettuna…
P231 Käsittele inertissä kaasussa.
P232 Suojaa kosteudelta.
P233 Säilytä tiiviisti suljettuna.
P234 Säilytä alkuperäispakkauksessa.
P235 Säilytä viileässä.
P240 Säiliö ja vastaanottavat laitteet on maadoitettava/ yhdistettävä.
P241 Käytä räjähdysturvallisia sähkö/ilmanvaihto/valaisin/…/laitteita.
P242 Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja.
P243 Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.
P244 Pidä paineenalennusventtiilit vapaana rasvasta ja öljystä.
P250 Suojele rasitukselta/iskuilta/…/hankaukselta.
P251 Painesäiliö:Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P260 Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P262 Varo kemikaalin joutumista silmiin,iholle tai vaatteisiin.
P263 Vältä kosketusta raskauden tai imetyksen aikana.
P264 Pese…huolellisesti käsittelyn jälkeen.
P270 Syöminen,juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa,joissa on hyvä ilmanvaihto.
P272 Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P281 Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia.
P282 Käytä kylmäeristäviä suojakäsineitä/kasvonsuojainta/silmiensuojainta.
P283 Käytä palosuojattua/paloturvallista vaatetusta.
P284 Käytä hengityksensuojainta.
P285 Käytä hengityksensuojainta,jos ilmanvaihto on riittämätön.
P231+P232 Käsittele inertissä kaasussa.Suojaa kosteudelta.
P235+P410 Säilytä viileässä.Suojaa auringonvalolta.
P301 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:
P302 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:
P303 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE(tai hiuksiin):
P304 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:
P305 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
P306 JOS KEMIKAALIA JOUTUU VAATTEISIIN:
P307 Altistumisen tapahduttua:
P308 Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista:
P309 Altistumisen tapahduttua tai jos ilmenee pahoinvointia:
P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P311 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin,jos ilmenee pahoinvointia.
P313 Hakeudu lääkäriin.
P314 Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
P315 Hakeudu välittömästi lääkäriin.
P320 Erityishoitoa tarvitaan välittömästi(katso…pakkauksen merkinnöissä).
P321 Erityishoitoa tarvitaan(katso…pakkauksen merkinnöissä).
P322 Erityistoimenpiteitä tarvitaan(katso…pakkauksen merkinnöissä).
P330 Huuhdo suu.
P331 EI saa oksennuttaa.
P332 Jos ilmenee ihoärsytystä:
P333 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa:
P334 Upota kylmään veteen/kääri märkiin siteisiin.
P335 Poista irtohiukkaset iholta.
P336 Sulata jäätyneet alueet haalealla vedellä.Vahingoittunutta aluetta ei saa hangata
P337 Jos silmä-ärsytys jatkuu:
P338 Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.Jatka huuhtomista.
P340 Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa,jossa on helppo hengittää.
P341 Jos hengitysvaikeuksia,siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa,
 jossa on helppo hengittää.
P342 Jos ilmenee hengitysoireita:
P350 Pese varovasti runsaalla vedellä ja saippualla.
P351 Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
P352 Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P353 Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
P360 Huuhdo saastunut vaatetus ja iho välittömästi runsaalla vedellä ennen vaatetuksen riisumista.
P361 Riisu saastunut vaatetus välittömästi.
P362 Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.
P363 Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.
P370 Tulipalon sattuessa:
P371 Jos tulipalo ja ainemäärät ovat suuret:
P372 Tulipalon sattuessa räjähdysvaara.
P373 Tulta EI SAA yrittää sammuttaa sen saavutettua räjähteet.
P374 Sammuta palo kohtuullisen välimatkan päästä tavanomaisin varotoimin.
P375 Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia.
P376 Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti.
P377 Vuotavasta kaasusta johtuva palo:Ei saa sammuttaa,jollei vuotoa voida pysäyttää turvallisesti.
P378 Käytä palon sammuttamiseen…
P380 Evakuoi alue.
P381 Poista kaikki sytytyslähteet,jos sen voi tehdä turvallisesti.
P390 Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi
P391 Valumat on kerättävä.
P301+P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKES-KUKSEEN tai lääkäriin.
P301+P312 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN
 tai lääkäriin,jos ilmenee pahoinvointia.
P301+P330+P331 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:Huuhdo suu.EI saa oksennuttaa.
P302+P334 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:Upota kylmään veteen/kääri märkiin siteisiin.
P302+P350 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:Pese varovasti runsaalla vedellä ja saippualla.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE(tai hiuksiin):Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
P304+P341 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:Jos hengitysvaikeuksia,siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa,jossa on helppo hengittää.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin
 ajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.Jatka huuhtomista.
P306+P360 JOS KEMIKAALIA JOUTUU VAATTEISIIN:Huuhdo saastunut vaatetus ja iho
 välittömästi runsaalla vedellä ennen vaatetuksen riisumista.
P307+P311 Altistumisen tapahduttua:Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P308+P313 Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista:Hakeudu lääkäriin.
P309+P311 Altistumisen tapahduttua tai jos ilmenee pahoinvointia:Ota yhteys MYRKYTYSTIETOSKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä:Hakeudu lääkäriin.
P333+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa:Hakeudu lääkäriin.
P335+P334 Poista irtohiukkaset iholta.Upota kylmään veteen/kääri märkiin siteisiin.
P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu:Hakeudu lääkäriin.
P342+P311 Jos ilmenee hengitysoireita:Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P370+P376 Tulipalon sattuessa:Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti.
P370+P378 Tulipalon sattuessa:Käytä palon sammuttamiseen…
P370+P380 Tulipalon sattuessa:Evakuoi alue.
P370+P380+P375 Tulipalon sattuessa:Evakuoi alue.Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia.
P371+P380+P375 Jos tulipalo ja ainemäärät ovat suuret: Evakuoi alue.Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia.
P401 Varastoi…
P402 Varastoi kuivassa paikassa.
P403 Varastoi paikassa,jossa on hyvä ilmanvaihto.
P404 Varastoi suljettuna.
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P406 Varastoi syöpymättömässä/…säiliössä,jossa on kestävä sisävuoraus.
P407 Jätä pinojen/kuormalavojen väliin ilmarako.
P410 Suojaa auringonvalolta.
P411 Varastoi alle…°C/…°F lämpötilassa.
P412 Ei saa altistaa yli 50°C/122°F lämpötiloille.
P413 Säilytä yli…kg/…lbs painoinen irtotavara enintään…°C/…°F lämpötilassa.
P420 Varastoi erillään muista materiaaleista.
P422 Varastoi sisältö…
P402+P404 Varastoi kuivassa paikassa.Varastoi suljettuna.
P403+P233 Varastoi paikassa,jossa on hyvä ilmanvaihto.Säilytä tiiviisti suljettuna.
P403+P235 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.Säilytä viileässä.
P410+P403 Suojaa auringonvalolta.Varastoi paikassa,jossa on hyvä ilmanvaihto.
P410+P412 Suojaa auringonvalolta.Ei saa altistaa yli 50°C/122°F lämpötiloille.
P411+P235 Varastoi alle…°C/…°F lämpötilassa.Säilytä viileässä.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus…
UNSPECIFIED Määrittelemätön
P364 Ja pese ennen uudelleenkäyttöä
P308+P311 Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin…
P361+P364 Riisu saastunut vaatetus välittömästi ja pese ennen uudelleenkäyttöä
P362+P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese enne uudelleenkäyttöä 

Muutoshistoria

Päiväys Muutos Tekijä
31.8.2016 Valmis. GS1 Finland Oy