Vaaralauseke (H-lauseke)

Päivitetty 31.8.2016

Koodi Kuvaus
H200 Epästabiili räjähde
H201 Räjähde; massaräjähdysvaara
H202 Räjähde; vakava sirpalevaara
H203 Räjähde; palo-,räjähdys- tai sirpalevaara
H204 Palo- tai sirpalevaara
H205 Koko massa voi räjähtää tulessa
H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu
H221 Syttyvä kaasu
H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli
H223 Syttyvä aerosoli
H224 Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
H225 Helposti syttyvä neste ja höyry
H226 Syttyvä neste ja höyry
H228 Syttyvä kiinteä aine
H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa
H240 Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa
H241 Räjähdys-tai palovaarallinen kuumennettaessa
H242 Palovaarallinen kuumennettaessa
H250 Syttyy itsestään palamaan joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa
H251 Itsestään kuumeneva; voi syttyä palamaan
H252 Suurina määrinä itsestään kuumeneva; voi syttyä palamaan
H260 Kehittää itsestään syttyviä kaasuja veden kanssa
H261 Kehittää syttyviä kaasuja veden kanssa
H270 Aiheuttaa tulipalon vaaran tai edistää tulipaloa; hapettava
H271 Aiheuttaa tulipalo-tai räjähdysvaaran; voimakkaasti hapettava
H272 Voi edistää tulipaloa; hapettava
H280 Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa
H281 Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa jäätymisvamman
H290 Voi syövyttää metalleja
H300 Tappavaa nieltynä
H300+H310 Tappavaa nieltynä tai joutuessaan iholle
H300+H310+H330 Tappavaa nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä
H300+H330 Tappavaa nieltynä tai hengitettynä
H301 Myrkyllistä nieltynä
H301+H311 Myrkyllistä nieltynä tai joutuessaan iholle
H301+H311+H331 Myrkyllistä nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä
H301+H331 Myrkyllistä nieltynä tai hengitettynä
H302 Haitallista nieltynä
H302+H312 Haitallista nieltynä tai joutuessaan iholle
H302+H312+H332 Haitallista nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä
H302+H332 Haitallista nieltynä tai hengitettynä
H303+H313 Saattaa olla haitallista nieltynä tai joutuessaan iholle
H303+H313+H333 Saattaa olla haitallista nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä
H303+H333 Saattaa olla haitallista nieltynä tai hengitettynä
H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
H310 Tappavaa joutuessaan iholle
H310+H330 Tappavaa joutuessaan iholle tai hengitettynä
H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle
H311+H331 Myrkyllistä joutuessaan iholle tai hengitettynä
H312 Haitallista joutuessaan iholle
H312+H332 Haitallista joutuessaan iholle tai hengitettynä
H313+H333 Saattaa olla haitallista joutuessaan iholle tai hengitettynä
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
H315 Ärsyttää ihoa
H315+H320 Ärsyttää ihoa ja silmiä
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
H318 Vaurioittaa voimakkaasti silmiä
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä
H330 Tappavaa hengitettynä
H331 Myrkyllistä hengitettynä
H332 Haitallista hengitettynä
H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä;
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta
H340 Saattaa aiheuttaa perimävaurioita (mainitaan altistumisreitti,jos on kiistatta osoitettu,että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta)
H341 Epäillään aiheuttavan perimävaurioita (mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta)
H350 Saattaa aiheuttaa syöpää (mainitaan altistumisreitti, jos on
 kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta)
H350i Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä.
H351 Epäillään aiheuttavan syöpää (mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta)
H360 Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä (mainitaan tiedetty
 spesifinen vaikutus) (mainitaan altistumisreitti,jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta)
H360D Voi vaurioittaa sikiötä.
H360Df Voi vaurioittaa sikiötä. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä.
H360F Saattaa heikentää hedelmällisyyttä
H360FD Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Voi vaurioittaa sikiötä.
H360Fd Voi vaurioittaa sikiötä. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä.
H361 Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä (mainitaan tiedetty
 spesifinen vaikutus) (mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta)
H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä.
H361f Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä.
H361fd Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä.
H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille
H370 Vahingoittaa elimiä (tai mainitaan kaikki tiedetyt kohdeelimet) (mainitaan
 altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta)
H371 Elimiä (tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet) (mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta)
H372 Vahingoittaa elimiä (mainitaan kaikki tiedetyt kohdeelimet) pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa (mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta)
H373 Saattaa vahingoittaa elimiä (mainitaan kaikki tiedetyt kohdeelimet)
 pitkäaikaisessa tai toistuvassa
 altistumisessa (mainitaan
 altistumisreitti, jos on kiistatta
 osoitettu, että vaara ei voi aiheutua
 muiden altistumisreittien kautta)
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia
H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia
H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia
H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille
EUH001 Räjähtävää kuivana
EUH006 Räjähtävää sellaisenaan tai ilman kanssa
EUH014 Reagoi voimakkaasti veden kanssa
EUH018 Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilmaseos
EUH019 Saattaa muodostua räjähtäviä peroksideja
EUH029 Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa
EUH031 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa
EUH032 Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa
EUH044 Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa
EUH059 Vaarallista otsonikerrokselle
EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua
EUH070 Myrkyllistä joutuessaan silmään
EUH071 Hengityselimiä syövyttävää
EUH201 Sisältää lyijyä. Ei saa käyttää pintoihin, joita lapset voivat pureskella tai imeä
EUH201A Varoitus! Sisältää lyijyä
EUH202 Syanoakrylaattia. Vaara. Liimaa ihon ja silmät hetkessä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa
EUH203 Sisältää VI-arvoista kromia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion
EUH204 Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion
EUH205 Sisältää epoksihartseja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion
EUH206 ”Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua
 (klooria)
EUH207 Varoitus! Sisältää kadmiumia. Käytettäessä muodostuu vaarallisia huuruja. Noudata valmistajan antamia ohjeita. Noudata turvallisuusohjeita
EUH208 Sisältää (herkistävän aineen nimi). Voi aiheuttaa allergisen reaktion
EUH209 Voi muuttua helposti syttyväksi käytössä
EUH209A Voi muuttua syttyväksi käytössä
EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä
EUH401 Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi
UNSPECIFIED Määrittelemätön
H230 Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa
H231 Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa kohonneessa paineessa ja/tai lämpötilassa

Muutoshistoria

Päiväys Muutos Tekijä
31.8.2016 Valmis. GS1 Finland Oy