VAK: YK-numero

Päivitetty 31.8.2016

Koodi Kuvaus
1001 ASETYLEENI, LIUOTETTU
1002 ILMA, PURISTETTU
1003 ILMA, JÄÄHDYTETTY NESTE
1005 AMMONIAKKI, VEDETÖN
1006 ARGON, PURISTETTU
1008 BOORITRIFLUORIDI
1009 BROMITRIFLUORIMETAANI (KYLMÄAINEKAASU R 13B1)
1010 BUTADIEENIT, STABILOIDUT tai BUTADIEENIEN JA HIILIVEDYN SEOS, STABILOITU, jonka höyrynpaine 70 °C:ssa on enintään 1,1 MPa (11 bar) ja tiheys 50 °C:ssa on vähintään 0,525 kg/l
1011 BUTAANI
1012 BUTEENIEN (BUTYLEENIEN) SEOS tai 1-BUTEENI (1-BUTYLEENI) tai CIS-2-BUTEENI (CIS-2-BUTYLEENI) tai TRANS-2-BUTEENI (TRANS-2-BUTYLEENI)
1013 HIILIDIOKSIDI
1016 HIILIMONOKSIDI, PURISTETTU
1017 KLOORI
1018 KLOORIDIFLUORIMETAANI (KYLMÄAINEKAASU R 22)
1020 KLOORIPENTAFLUORIETAANI (KYLMÄAINEKAASU R 115)
1021 1-KLOORI-1,2,2,2-TETRAFLUORIETAANI (KYLMÄAINEKAASU R 124)
1022 KLOORITRIFLUORIMETAANI (KYLMÄAINEKAASU R 13)
1023 KIVIHIILIKAASU, PURISTETTU
1026 SYAANI (DISYAANI)
1027 SYKLOPROPAANI
1028 DIKLOORIDIFLUORIMETAANI (KYLMÄAINEKAASU R 12)
1029 DIKLOORIMONOFLUORIMETAANI (KYLMÄAINEKAASU R 21)
1030 1,1-DIFLUORIETAANI (KYLMÄAINEKAASU R 152a)
1032 DIMETYYLIAMIINI, VEDETÖN
1033 DIMETYYLIEETTERI
1035 ETAANI
1036 ETYYLIAMIINI
1037 ETYYLIKLORIDI
1038 ETEENI, JÄÄHDYTETTY NESTE
1039 ETYYLIMETYYLIEETTERI
1040 ETEENIOKSIDI / ETEENIOKSIDI, JOKA SISÄLTÄÄ TYPPEÄ, kokonaispaine enintään 1 MPa (10 bar) 50 °C:ssa
1041 ETEENIOKSIDIN JA HIILIDIOKSIDIN SEOS, yli 9 % mutta enintään 87 % eteenioksidia sisältävä
1043 LANNOITELIUOS, vapaata ammoniakkia sisältävä
1044 SAMMUTTIMET, sisältävät puristettua tai nesteytettyä kaasua
1045 FLUORI, PURISTETTU
1046 HELIUM, PURISTETTU
1048 BROMIVETY, VEDETÖN
1049 VETY, PURISTETTU
1050 KLOORIVETY, VEDETÖN
1051 SYAANIVETY, STABILOITU, alle 3 % vettä sisältävä
1052 FLUORIVETY, VEDETÖN
1053 RIKKIVETY
1055 ISOBUTEENI (ISOBUTYLEENI)
1056 KRYPTON, PURISTETTU
1057 SYTYTTIMET tai SYTYTTYMIEN TÄYTTÖPAKKAUKSET, sisältävät palavaa kaasua
1058 NESTEYTETYT KAASUT, palamattomat, suojakaasuna typpi, hiilidioksidi tai ilma
1060 METYYLIASETYLEENIN JA PROPADIEENIN SEOS, STABILOITU, kuten seos P1 tai seos P2 / Seos P1 tai seos P2, ks.
1061 METYYLIAMIINI, VEDETÖN
1062 METYYLIBROMIDI enintään 2 % klooripikriiniä
1063 METYYLIKLORIDI (KYLMÄAINEKAASU R 40)
1064 METYYLIMERKAPTAANI
1065 NEON, PURISTETTU
1066 TYPPI, PURISTETTU
1067 DITYPPITETROKSIDI (TYPPIDIOKSIDI)
1069 NITROSYYLIKLORIDI
1070 Ilokaasu, ks. / TYPPIOKSIDUULI (N2O) (ilokaasu)
1071 ÖLJYKAASU, PURISTETTU
1072 HAPPI, PURISTETTU
1073 HAPPI, JÄÄHDYTETTY NESTE
1075 MINERAALIÖLJYKAASUT (petroleum gases), NESTEYTETYT / Petroleum gases, ks. / Petrolikaasut, nesteytetyt, ks.
1076 FOSGEENI (kloorihiilioksidi) / Kloorihiilioksidi, ks.
1077 PROPEENI (PROPYLEENI)
1078 KYLMÄAINEKAASU, N.O.S., kuten seos F1, seos F2 tai seos F3 / Seos F1, seos F2 tai seos F3, ks.
1079 RIKKIDIOKSIDI
1080 RIKKIHEKSAFLUORIDI
1081 TETRAFLUORIETEENI, STABILOITU
1082 KLOORITRIFLUORIETEENI (TRIFLUORIKLOORIETEENI), STABILOITU
1083 TRIMETYYLIAMINI, VEDETÖN
1085 VINYYLIBROMIDI, STABILOITU
1086 VINYYLIKLORIDI, STABILOITU
1087 Metyylivinyylieetteri, stabiloitu, ks. / VINYYLIMETYYLIEETTERI, STABILOITU
1088 ASETAALI
1089 ASETALDEHYDI
1090 ASETONI
1091 ASETONIÖLJYT
1092 AKROLEIINI, STABILOITU
1093 AKRYYLINITRIILI, STABILOITU
1098 ALLYYLIALKOHOLI
1099 ALLYYLIBROMIDI
1100 ALLYYLIKLORIDI
1104 AMYYLIASETAATIT
1105 PENTANOLIT (AMYYLIALKOHOLIT)
1106 AMYYLIAMIINI
1107 AMYYLIKLORIDI
1108 1-PENTEENI (n-AMYLEENI)
1109 AMYYLIFORMIAATIT
1110 n-AMYYLIMETYYLIKETONI
1111 AMYYLIMERKAPTAANI
1112 AMYYLINITRAATTI
1113 AMYYLINITRIITTI
1114 BENTSEENI
1120 BUTANOLIT
1123 BUTYYLIASETAATIT
1125 n-BUTYYLIAMIINI
1126 1-BROMIBUTAANI / n-Butyylibromidi, ks.
1127 Butyylikloridit, ks. / KLOORIBUTAANIT
1128 n-BUTYYLIFORMIAATTI
1129 BUTYRALDEHYDI
1130 KAMFERIÖLJY
1131 RIKKIHIILI (HIILIDISULFIDI)
1133 LIIMAT, palavaa nestettä sisältävät / (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (kiehumispiste enintään 35 °C) /  (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa) / (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa ) / (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (höyrynpaine 50 °C:ssa yli 110 kPa, kiehumispiste yli 35 °C)
1134 Fenyylikloridi, ks. / KLOORIBENTSEENI
1135 2-Kloorietanoli, ks. / ETYLEENIKLOORIHYDRIINI
1136 KIVIHIILITERVATISLEET, PALAVAT
1139 PINNOITELIUOS (mukaan lukien teollisuus- tai muuhun tarkoitukseen käytettävät pintakäsittelyaineet ja pinnoitteet, kuten ajoneuvojen alustan maalaukseen tai tynnyreiden pinnoitukseen)/PINNOITELIUOS (mukaan lukien teollisuus- tai muuhun tarkoitukseen käytettävät pintakäsittelyaineet ja pinnoitteet, kuten ajoneuvojen alustan maalaukseen tai tynnyreiden pinnoitukseen) (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa) / PINNOITELIUOS (mukaan lukien teollisuus- tai muuhun tarkoitukseen käytettävät pintakäsittelyaineet ja pinnoitteet, kuten ajoneuvojen alustan maalaukseen tai tynnyreiden pinnoitukseen) (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa) / PINNOITELIUOS (mukaan lukien teollisuus- tai muuhun tarkoitukseen käytettävät pintakäsittelyaineet ja pinnoitteet, kuten ajoneuvojen alustan maalaukseen tai tynnyreiden pinnoitukseen) (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (kiehumispiste enintään 35 °C)
1143 KROTONALDEHYDI tai KROTONALDEHYDI, STABILOITU
1144 2-butyyni, ks. / KROTONYLEENI (2-butyyni)
1145 SYKLOHEKSAANI
1146 SYKLOPENTAANI
1147 DEKAHYDRONAFTALEENI / Dekaliini, ks.
1148 DIASETONIALKOHOLI, kemiallisesti puhdas / DIASETONIALKOHOLI, tekninen
1149 DIBUTYYLIEETTERIT
1150 1,2-DIKLOORIETYLEENI
1152 DIKLOORIPENTAANIT
1153 1,2-Dietoksietaani, ks. / ETYLEENIGLYKOLIDIETYYLIEETTERI
1154 DIETYYLIAMIINI
1155 DIETYYLIEETTERI (ETYYLIEETTERI)
1156 DIETYYLIKETONI
1157 DI-ISOBUTYYLIKETONI
1158 DI-ISOPROPYYLIAMIINI
1159 DI-ISOPROPYYLIEETTERI
1160 DIMETYYLIAMIINI, VESILIUOS
1161 DIMETYYLIKARBONAATTI
1162 DIMETYYLIDIKLOORISILAANI
1163 DIMETYYLIHYDRATSIINI, EPÄSYMMETRINEN
1164 DIMETYYLISULFIDI
1165 DIOKSAANI
1166 DIOKSOLAANI
1167 DIVINYYLIEETTERI, STABILOITU
1169 UUTTEET, AROMAATTISET, NESTEMÄISET / UUTTEET, AROMAATTISET, NESTEMÄISET (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa) / UUTTEET, AROMAATTISET, NESTEMÄISET (höyrynpaine 50 °C:ssa yli 110 kPa) / UUTTEET, AROMAATTISET, NESTEMÄISET (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa) / UUTTEET, AROMAATTISET, NESTEMÄISET (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (höyrynpaine 50 °C:ssa yli 110 kPa, kiehumispiste yli 35 °C) / UUTTEET, AROMAATTISET, NESTEMÄISET (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (kiehumispiste enintään 35 °C)
1170 ETANOLI (ETYYLIALKOHOLI) tai ETANOLILIUOS (ETYYLIALKOHOLILIUOS) / ETANOLILIUOS (ETYYLIALKOHOLILIUOS)
1171 2-Etoksietanoli, ks. / ETYLEENIGLYKOLIMONOETYYLI-EETTERI
1172 2-Etoksietyyliasetaatti, ks. / ETYLEENIGLYKOLIMONOETYYLI-EETTERIASETAATTI
1173 ETYYLIASETAATTI
1175 ETYYLIBENTSEENI
1176 ETYYLIBORAATTI (TRIETYYLIBORAATTI)
1177 2-ETYYLIBUTYYLIASETAATTI
1178 2-ETYYLIBUTYRALDEHYDI
1179 ETYYLIBUTYYLIEETTERI
1180 ETYYLIBUTYRAATTI
1181 ETYYLIKLOORIASETAATTI
1182 ETYYLIKLOORIFORMIAATTI
1183 ETYYLIDIKLOORISILAANI
1184 1,2-Dikloorietaani, ks. / ETYLEENIDIKLORIDI
1185 ETYLEENI-IMIINI, STABILOITU
1188 2-Metoksietanoli, ks. / ETYLEENIGLYKOLIMONOMETYYLI-EETTERI
1189 ETYLEENIGLYKOLIMONOMETYYLI-EETTERIASETAATTI
1190 ETYYLIFORMIAATTI
1191 Etyyliheksaldehydi, ks. / 2-Etyyliheksaldehydi, ks. / 3-Etyyliheksaldehydi, ks. / OKTYYLIALDEHYDIT
1192 ETYYLILAKTAATTI
1193 ETYYLIMETYYLIKETONI (METYYLIETYYLIKETONI)
1194 ETYYLINITRIITTILIUOS
1195 ETYYLIPROPIONAATTI
1196 ETYYLITRIKLOORISILAANI
1197 HAJUSTEUUTTEET, NESTEMÄISET / (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa) / (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa) / (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (höyrynpaine 50 °C:ssa yli 110 kPa, kiehumispiste yli 35 °C) / (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (kiehumispiste enintään 35 °C)
1198 FORMALDEHYDILIUOS, PALAVA
1199 FURALDEHYDIT (FURFURAALI)
1201 SIKUNAÖLJY
1202 DIESELÖLJY, joka on standardin EN 590:2004 mukainen tai KAASUÖLJY tai KEVYT POLTTOÖLJY, jonka leimahduspiste on standardin EN 590:2004 mukainen / KAASUÖLJY tai DIESELÖLJY tai KEVYT POLTTOÖLJY (leimahduspiste enintään 60 °C) / KAASUÖLJY tai DIESELÖLJY tai KEVYT POLTTOÖLJY tai RASKAS POLTTOÖLJY (leimahduspiste yli 60 °C ja enintään 100 °C). HUOM: ADR-sopimuksessa ei ole tässä kohdassa mainittua raskasta polttoöljyä./ 
1203 BENSIINI
1204 NITROGLYSEROLILIUOS ALKOHOLISSA, jonka nitroglyserolipitoisuus on enintään 1 %
1206 HEPTAANIT
1207 HEKSALDEHYDI
1208 HEKSAANIT
1210 PAINOVÄRI, palava tai PAINOVÄRIEN KALTAISET AINEET (mukaan lukien painovärien ohenteet ja liuotinaineet), palavat /  (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa) / (höyrynpaine 50 °C:ssa yli 110 kPa) / leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa) /  (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (höyrynpaine 50 °C:ssa yli 110 kPa, kiehumispiste yli 35 °C) / (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (kiehumispiste enintään 35 °C)
1212 ISOBUTANOLI (ISOBUTYYLIALKOHOLI)
1213 ISOBUTYYLIASETAATTI
1214 ISOBUTYYLIAMIINI
1216 ISO-OKTEENIT
1218 ISOPREENI, STABILOITU
1219 ISOPROPANOLI (ISOPROPYYLIALKOHOLI)
1220 ISOPROPYYLIASETAATTI
1221 ISOPROPYYLIAMIINI
1222 ISOPROPYYLINITRAATTI
1223 KEROSIINI
1224 KETONIT, NESTEMÄISET, N.O.S. / (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa) / (höyrynpaine 50 °C:ssa yli 110 kPa / 
1228 MERKAPTAANIT, NESTEMÄISET, PALAVAT, MYRKYLLISET, N.O.S. tai MERKAPTAANISEOS, NESTEMÄINEN, PALAVA, MYRKYLLINEN, N.O.S.
1229 MESITYYLIOKSIDI
1230 METANOLI
1231 METYYLIASETAATTI
1233 METYYLIAMYYLIASETAATTI
1234 Dimetoksimetaani, ks. / METYLAALI
1235 METYYLIAMIINI, VESILIUOS
1237 METYYLIBUTYRAATTI
1238 METYYLIKLOORIFORMIAATTI
1239 METYYLIKLOORIMETYYLIEETTERI
1242 METYYLIDIKLOORISILAANI
1243 METYYLIFORMIAATTI
1244 METYYLIHYDRATSIINI
1245 METYYLI-ISOBUTYYLIKETONI
1246 METYYLI-ISOPROPENYYLIKETONI, STABILOITU
1247 METYYLIMETAKRYLAATTIMONOMEERI, STABILOITU
1248 METYYLIPROPIONAATTI
1249 METYYLIPROPYYLIKETONI
1250 METYYLITRIKLOORISILAANI
1251 METYYLIVINYYLIKETONI, STABILOITU
1259 NIKKELIKARBONYYLI
1261 NITROMETAANI
1262 OKTAANIT
1263 Emali, ks. / Kiillote, ks./ Lakka, ks. / Maalien liuotinaineet, ks. / Maalien ohenteet, ks. / Nestemäinen pohjalakka, ks. / Nestemäinen täyteaine, ks./ Petsi, ks./ Sellakka, ks./ Vernissa, ks./ MAALI (mukaan lukien maali, lakka, emali, petsi, sellakka, vernissa, kiillote, nestemäinen täyteaine ja nestemäinen pohjalakka) tai MAALIEN KALTAISET AINEET (mukaan lukien maalien ohenteet ja liuotinaineet) / (höyrynpaine 50 °C:ssa yli 110 kPa) / (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa) / (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (höyrynpainen 50 °C:ssa yli 110 kPa, kiehumispiste yli 35 °C) / (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (kiehumispiste enintään 35 °C) / (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa)
1264 PARALDEHYDI
1265 PENTAANIT, nestemäiset
1266 PARFYYMITUOTTEET, palavaa liuotinta sisältävät / (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa) /  (höyrynpaine 50 °C:ssa yli 110 kPa) / (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa) / (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (höyrynpaine 50 °C:ssa yli 110 kPa, kiehumispiste yli 35 °C)
1267 RAAKAÖLJY / (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa) /  (höyrynpaine 50 °C:ssa yli 110 kPa)
1268 ÖLJYTISLEET, N.O.S. tai ÖLJYTUOTTEET N.O.S. / (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa) / (höyrynpaine 50 °C:ssa yli 110 kPa)
1272 Mäntyöljy, ks. / PINE OIL
1274 n-PROPANOLI (n-PROPYYLIALKOHOLI) / Propyylialkoholi normaali, ks.
1275 PROPIONIALDEHYDI
1276 n-PROPYYLIASETAATTI
1277 PROPYYLIAMIINI
1278 1-KLOORIPROPAANI (PROPYYLIKLORIDI)
1279 1,2-DIKLOORIPROPAANI (PROPYLEENIDIKLORIDI)
1280 PROPYLEENIOKSIDI
1281 PROPYYLIFORMIAATIT
1282 PYRIDIINI
1286 LUONNON HARTSIÖLJY /  (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa) / (höyrynpaine 50 °C:ssa yli 110 kPa) / (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa ) / (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (höyrynpaine 50 °C:ssa yli 110 kPa, kiehumispiste yli 35 °C) / (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (kiehumispiste enintään 35 °C)
1287 KUMILIUOS / (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa) / (höyrynpaine 50 °C:ssa yli 110 kPa) / (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa ) / leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (höyrynpaine 50 °C:ssa yli 110 kPa, kiehumispiste yli 35 °C) / (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (kiehumispiste enintään 35 °C)
1288 LIUSKEÖLJY
1289 NATRIUMMETYLAATIN LIUOS alkoholissa
1292 TETRAETYYLISILIKAATTI
1293 TINKTUURAT, LÄÄKINNÄLLISET
1294 TOLUEENI
1295 Piikloroformi ks. / TRIKLOORISILAANI (piikloroformi)
1296 TRIETYYLIAMIINI
1297 TRIMETYYLIAMIININ VESILIUOS, /  enintään 50 massa-% trimetyyliamiinia sisältävä
1298 TRIMETYYLIKLOORISILAANI
1299 TÄRPÄTTI
1300 Lakkabensiini, ks. / MINERAALITÄRPÄTTI (white spirit) / White spirit, ks.
1301 VINYYLIASETAATTI, STABILOITU
1302 VINYYLIETYYLIEETTERI, STABILOITU
1303 VINYYLIDEENIKLORIDI (1,1-DIKLOORIETYLEENI), STABILOITU
1304 VINYYLI-ISOBUTYYLIEETTERI, STABILOITU
1305 VINYYLITRIKLOORISILAANI
1306 PUUNSUOJA-AINEET, NESTEMÄISET / (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa) / (höyrynpaine 50 °C:ssa yli 110 kPa) / (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa) / (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (höyrynpaine 50 °C:ssa yli 110 kPa, kiehumispiste yli 35 °C) / (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (kiehumispiste enintään 35 °C)
1307 KSYLEENIT
1308 ZIRKONIUMSUSPENSIO PALAVASSA NESTEESSÄ / (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa) /  (höyrynpaine 50 °C:ssa yli 110 kPa)
1309 ALUMIINIJAUHE, PÄÄLLYSTETTY
1310 AMMONIUMPIKRAATTI, KOSTUTETTU, vähintään 10 massa-% vettä sisältävänä
1312 BORNEOLI
1313 KALSIUMRESINAATTI
1314 KALSIUMRESINAATTI, SULASSA MUODOSSA
1318 KOBOLTTIRESINAATTI, SAOSTETTU
1320 DINITROFENOLI, KOSTUTETTU, vähintään 15 massa-% vettä sisältävänä
1321 DINITROFENOLAATIT, KOSTUTETUT, vähintään 15 massa-% vettä sisältävänä
1322 DINITRORESORSINOLI, KOSTUTETTU, vähintään 15 massa-% vettä sisältävänä
1323 FERROCERIUM
1324 Gelatinoidut filmit, ks. / NITROSELLULOOSAPOHJAISET FILMIT, gelatinoidut, jätettä lukuun ottamatta 
1325 ORGAANISET HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET, N.O.S.
1326 HAFNIUMJAUHE, KOSTUTETTU, vähintään 25 % vettä sisältävänä
1327 Heinät, oljet tai Bhusa
1328 HEKSAMETYLEENITETRA-AMIINI
1330 MANGAANIRESINAATTI
1331 Kitkasytytteiset tulitikut, ks. / TULITIKUT, KITKASYTYTTEISET (mistä tahansa raapaisusta syttyvät)
1332 METALDEHYDI
1333 CERIUM, levyinä, tankoina tai harkkoina
1334 NAFTALEENI, RAAKA tai NAFTALEENI, PUHDISTETTU
1336 NITROGUANIDIINI (PIKRIITTI), KOSTUTETTU, vähintään 20 massa-% vettä sisältävänä
1337 NITROTÄRKKELYS, KOSTUTETTU, vähintään 20 massa-% vettä sisältävänä
1338 FOSFORI, AMORFINEN
1339 FOSFORIHEPTASULFIDI, joka ei sisällä keltaista eikä valkoista fosforia
1340 FOSFORIPENTASULFIDI, joka ei sisällä keltaista eikä valkoista fosforia
1341 FOSFORISESKVISULFIDI, joka ei sisällä keltaista eikä valkoista fosforia
1343 FOSFORITRISULFIDI, joka ei sisällä keltaista eikä valkoista fosforia
1344 TRINITROFENOLI (PIKRIINIHAPPO), KOSTUTETTU, vähintään 30 massa-% vettä sisältävänä
1345 KUMIJÄTE tai KUMIJÄTE, KUITUPITOINEN, jauhettu tai rakeistettu
1346 PIIJAUHE, AMORFINEN
1347 HOPEAPIKRAATTI, KOSTUTETTU, vähintään 30 massa-% vettä sisältävänä
1348 NATRIUMDINITRO-o-KRESOLAATTI, KOSTUTETTU, vähintään 15 massa-% vettä sisältävänä
1349 NATRIUMPIKRAMAATTI, KOSTUTETTU, vähintään 20 massa-% vettä sisältävänä
1350 RIKKI
1352 TITAANIJAUHE, KOSTUTETTU, vähintään 25 % vettä sisältävänä
1353 HEIKOSTI NITRATULLA NITROSELLULOOSALLA KYLLÄSTETYT KUIDUT, N.O.S. tai HEIKOSTI NITRATULLA NITROSELLULOOSALLA KYLLÄSTETYT KANKAAT, N.O.S.
1354 TRINITROBENTSEENI, KOSTUTETTU, vähintään 30 massa-% vettä sisältävänä
1355 TRINITROBENTSOEHAPPO, KOSTUTETTU, vähintään 30 massa-% vettä sisältävänä
1356 TRINITROTOLUEENI (TNT), KOSTUTETTU, vähintään 30 massa-% vettä sisältävänä
1357 UREANITRAATTI, KOSTUTETTU, vähintään 20 massa-% vettä sisältävänä
1358 ZIRKONIUMJAUHE, KOSTUTETTU, vähintään 25 % vettä sisältävä
1360 KALSIUMFOSFIDI
1361 HIILI, eläin tai kasvisperäinen
1362 HIILI, AKTIVOITU
1363 KOPRA
1364 PUUVILLAJÄTE, ÖLJYINEN
1365 PUUVILLA, KOSTEA
1369 p-NITROSODIMETYYLIANILIINI
1372 Eläinkuidut tai kasvikuidut, poltetut, märät tai kosteat
1373 ELÄINKUIDUT tai KASVIKUIDUT tai SYNTEETTISET KUIDUT, N.O.S., kyllästettynä öljyllä taikka ELÄINPERÄISET KANKAAT tai KASVIPERÄISET KANKAAT tai SYNTEETTISET KANKAAT, N.O.S., kyllästettynä öljyllä
1374 KALAJAUHO (KALAJÄTE), STABILOIMATON
1376 RAUTAOKSIDI, KÄYTETTY tai RAUTAOKSIDI, HUOKOINEN, KÄYTETTY, joka on saatu kivihiilikaasun puhdistuksessa
1378 METALLIKATALYYTTI, KOSTUTETTU havaittavalla ylimäärällä nestettä
1379 Hiilipaperi, ks. / TYYDYTTÄMÄTTÖMILLÄ ÖLJYILLÄ KÄSITELTY PAPERI, epätäydellisesti kuivattu (hiilipaperi mukaan lukien)
1380 PENTABORAANI
1381 FOSFORI, VALKOINEN tai KELTAINEN, KUIVA / FOSFORI, VALKOINEN tai KELTAINEN, VEDEN ALLA tai LIUOKSENA
1382 KALIUMSULFIDI, VEDETÖN tai KALIUMSULFIDI, alle 30 % kidevettä sisältävä
1383 PYROFORINEN METALLI, N.O.S. tai PYROFORINEN METALLISEOS, N.O.S.
1384 NATRIUMDITIONIITTI (NATRIUMHYDROSULFIITTI)
1385 NATRIUMSULFIDI, VEDETÖN tai NATRIUMSULFIDI, alle 30 % kidevettä sisältävä
1386 SIEMENKAKKU, yli 1,5 % öljyä ja enintään 11 % kosteutta sisätävä
1387 Villajäte, kostea
1389 ALKALIMETALLIAMALGAAMI, NESTEMÄINEN
1390 ALKALIMETALLIAMIDIT
1391 ALKALIMETALLIDISPERSIO tai MAA-ALKALIMETALLIDISPERSIO
1392 MAA-ALKALIMETALLIAMALGAAMI, NESTEMÄINEN
1393 MAA-ALKALIMETALLIN SEOS, N.O.S.
1394 ALUMIINIKARBIDI
1395 Alumiiniferropiijauhe, ks. / ALUMIINIPIIRAUTAJAUHE (Alumiiniferropiijauhe)
1396 ALUMIINIJAUHE, PÄÄLLYSTÄMÄTÖN
1397 ALUMIINIFOSFIDI
1398 ALUMIINISILIKONIJAUHE, PÄÄLLYSTÄMÄTÖN
1400 BARIUM
1401 KALSIUM
1402 KALSIUMKARBIDI
1403 KALSIUMSYANAMIDI, yli 0,1 % kalsiumkarbidia sisältävä
1404 KALSIUMHYDRIDI / Kalsiumsyanamidi, ks.
1405 KALSIUMSILISIDI
1407 CESIUM
1408 PIIRAUTA, joka sisältää vähintään 30 % mutta alle 90 % piitä
1409 METALLIHYDRIDIT, VEDEN KANSSA REAGOIVAT, N.O.S.
1410 LITIUMALUMIINIHYDRIDI
1411 LITIUMALUMIINIHYDRIDI, EETTERISSÄ
1413 LITIUMBOORIHYDRIDI
1414 LITIUMHYDRIDI
1415 LITIUM
1417 LITIUMPII
1418 MAGNESIUMJAUHE tai MAGNESIUMSEOSJAUHE
1419 MAGNESIUMALUMIINIFOSFIDI
1420 KALIUMMETALLISEOKSET, NESTEMÄISET
1421 ALKALIMETALLISEOS, NESTEMÄINEN, N.O.S
1422 KALIUM-NATRIUMSEOKSET, NESTEMÄISET
1423 RUBIDIUM
1426 NATRIUMBOORIHYDRIDI
1427 NATRIUMHYDRIDI
1428 NATRIUM
1431 NATRIUMMETYLAATTI
1432 NATRIUMFOSFIDI
1433 STANNIFOSFIDIT / Tina(IV)fosfidit, ks.
1435 SINKKITUHKAT
1436 SINKKIJAUHE tai SINKKIPÖLY
1437 ZIRKONIUMHYDRIDI
1438 ALUMIININITRAATTI
1439 AMMONIUMDIKROMAATTI
1442 AMMONIUMPERKLORAATTI
1444 AMMONIUMPERSULFAATTI
1445 BARIUMKLORAATTI, KIINTEÄ
1446 BARIUMNITRAATTI
1447 BARIUMPERKLORAATTI, KIINTEÄ
1448 BARIUMPERMANGANAATTI
1449 BARIUMPEROKSIDI
1450 BROMAATIT, EPÄORGAANISET, N.O.S.
1451 CESIUMNITRAATTI
1452 KALSIUMKLORAATTI
1453 KALSIUMKLORIITTI
1454 KALSIUMNITRAATTI
1455 KALSIUMPERKLORAATTI
1456 KALSIUMPERMANGANAATTI
1457 KALSIUMPEROKSIDI
1458 KLORAATIN JA BORAATIN SEOS
1459 KLORAATIN JA MAGNESIUMKLORIDIN SEOS, KIINTEÄ
1461 KLORAATIT, EPÄORGAANISET, N.O.S.
1462 KLORIITIT, EPÄORGAANISET, N.O.S.
1463 Kiinteä kromihappo, ks. /KROMITRIOKSIDI, VEDETÖN (kiinteä kromihappo)
1465 DIDYMIUMNITRAATTI
1466 FERRINITRAATTI
1467 GUANIDIININITRAATTI
1469 LYIJYNITRAATTI
1470 LYIJYPERKLORAATTI, KIINTEÄ
1471 LITIUMHYPOKLORIITTI, KUIVA tai LITIUMHYPOKLORIITTISEOS
1472 LITIUMPEROKSIDI
1473 MAGNESIUMBROMAATTI
1474 MAGNESIUMNITRAATTI
1475 MAGNESIUMPERKLORAATTI
1476 MAGNESIUMPEROKSIDI
1477 NITRAATIT, EPÄORGAANISET, N.O.S. / Rubidiumnitraatti, ks.
1479 HAPETTAVA KIINTEÄ AINE, N.O.S.
1481 PERKLORAATIT, EPÄORGAANISET, N.O.S.
1482 PERMANGANAATIT, EPÄORGAANISET, N.O.S.
1483 PEROKSIDIT, EPÄORGAANISET, N.O.S.
1484 KALIUMBROMAATTI
1485 KALIUMKLORAATTI
1486 KALIUMNITRAATTI
1487 KALIUMNITRAATIN JA NATRIUMNITRIITIN SEOS
1488 KALIUMNITRIITTI
1489 KALIUMPERKLORAATTI
1490 KALIUMPERMANGANAATTI
1491 KALIUMPEROKSIDI
1492 KALIUMPERSULFAATTI
1493 HOPEANITRAATTI
1494 NATRIUMBROMAATTI
1495 NATRIUMKLORAATTI
1496 NATRIUMKLORIITTI
1498 NATRIUMNITRAATTI
1499 NATRIUMNITRAATIN JA KALIUMNITRAATIN SEOS
1500 NATRIUMNITRIITTI
1502 NATRIUMPERKLORAATTI
1503 NATRIUMPERMANGANAATTI
1504 NATRIUMPEROKSIDI
1505 NATRIUMPERSULFAATTI
1506 STRONTIUMKLORAATTI
1507 STRONTIUMNITRAATTI
1508 STRONTIUMPERKLORAATTI
1509 STRONTIUMPEROKSIDI
1510 TETRANITROMETAANI
1511 UREAVETYPEROKSIDI
1512 SINKKIAMMONIUMNITRIITTI
1513 SINKKIKLORAATTI
1514 SINKKINITRAATTI
1515 SINKKIPERMANGANAATTI
1516 SINKKIPEROKSIDI
1517 ZIRKONIUMPIKRAMAATTI, KOSTUTETTU, vähintään 20 massa-% vettä sisältävänä
1541 ASETONISYANHYDRIINI, STABILOITU
1544 ALKALOIDIT, KIINTEÄT, N.O.S. tai ALKALOIDISUOLAT, KIINTEÄT, N.O.S.
1545 ALLYYLI-ISOTIOSYANAATTI, STABILOITU
1546 AMMONIUMARSENAATTI
1547 ANILIINI
1548 ANILIINIHYDROKLORIDI
1549 ANTIMONIYHDISTE, KIINTEÄ, EPÄORGAANINEN, N.O.S.
1550 ANTIMONILAKTAATTI
1551 ANTIMONIKALIUMTARTRAATTI
1553 ARSEENIHAPPO, NESTEMÄINEN
1554 ARSEENIHAPPO, KIINTEÄ
1555 ARSEENIBROMIDI
1556 Arseenisulfidit, n.o.s., ks. / Arsenaatit, n.o.s., ks. / Arseniitit, n.o.s., ks. / ARSEENIYHDISTE, NESTEMÄINEN, N.O.S., epäorgaaninen, mukaan lukien: Arsenaatit, n.o.s., Arseniitit, n.o.s. ja Arseenisulfidit, n.o.s.
1557 Arseenisulfidit, n.o.s., ks. / Arsenaatit, n.o.s., ks. / Arseniitit, n.o.s., ks. / ARSEENIYHDISTE, NESTEMÄINEN, N.O.S., epäorgaaninen, mukaan lukien: Arsenaatit, n.o.s., Arseniitit, n.o.s. ja Arseenisulfidit, n.o.s.
1558 ARSEENI
1559 ARSEENIPENTOKSIDI
1560 ARSEENITRIKLORIDI
1561 ARSEENITRIOKSIDI
1562 ARSEENIPÖLY
1564 BARIUMYHDISTE, N.O.S.
1565 BARIUMSYANIDI
1566 BERYLLIUMYHDISTE, N.O.S.
1567 BERYLLIUMJAUHE
1569 BROMIASETONI
1570 BRUSIINI
1571 BARIUMATSIDI, KOSTUTETTU, vähintään 50 massa-% vettä sisältävänä
1572 KAKODYYLIHAPPO
1573 KALSIUMARSENAATTI
1574 KALSIUMARSENAATTI JA KALSIUMARSENIITTISEOS, KIINTEÄ
1575 KALSIUMSYANIDI
1577 KLOORIDINITROBENTSEENIT, NESTEMÄISET
1578 KLOORINITROBENTSEENIT, KIINTEÄT
1579 4-KLOORI-o-TOLUIDIINIHYDROKLORIDI, KIINTEÄ
1580 KLOORIPIKRIINI
1581 METYYLIBROMIDIN JA KLOORIPIKRIININ SEOS yli 2 % klooripikriinä
1582 METYYLIKLORIDIN JA KLOORIPIKRIININ SEOS
1583 KLOORIPIKRIINISEOS, N.O.S.
1585 KUPARIASETOARSENIITTI
1586 KUPARIARSENIITTI
1587 KUPARISYANIDI
1588 SYANIDIT, EPÄORGAANISET, KIINTEÄT, N.O.S.
1589 KLOORISYAANI, STABILOITU
1590 DIKLOORIANILIINIT, NESTEMÄISET
1591 o-DIKLOORIBENTSEENI
1593 DIKLOORIMETAANI (METYLEENIKLORIDI)
1594 DIETYYLISULFAATTI
1595 DIMETYYLISULFAATTI
1596 DINITROANILIINIT
1597 DINITROBENTSEENIT, NESTEMÄISET
1598 DINITRO-o-KRESOLI
1599 DINITROFENOLILIUOS
1600 DINITROTOLUEENIT, SULASSA MUODOSSA
1601 DESINFIOINTIAINE, KIINTEÄ, MYRKYLLINEN, N.O.S.
1602 VÄRIAINE, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN, N.O.S. tai VÄRIAINEEN PUOLIVALMISTE, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN, N.O.S.
1603 ETYYLIBROMIASETAATTI
1604 ETYLEENIDIAMIINI
1605 ETYLEENIDIBROMIDI (1,2-DIBROMIETAANI)
1606 RAUTA-III-ARSENAATTI
1607 RAUTA-III-ARSENIITTI
1608 RAUTA-II-ARSENAATTI
1611 HEKSAETYYLITETRAFOSFAATTI
1612 HEKSAETYYLITETRAFOSFAATIN JA PURISTETUN KAASUN SEOS
1613 SYAANIVETYHAPON VESILIUOS (SYAANIVEDYN VESILIUOS), enintään 20 % syaanivetyä sisältävä / Syaanivetyhappo, ks.
1614 1614 SYAANIVETY, STABILOITU, alle 3 % vettä sisältävä ja huokoiseen, inerttiin massaan imeytettynä
1616 LYIJYASETAATTI
1617 LYIJYARSENAATIT
1618 LYIJYARSENIITIT
1620 LYIJYSYANIDI
1621 LONTOON PURPPURA
1622 MAGNESIUMARSENAATTI
1623 ELOHOPEA-II-ARSENAATTI
1624 ELOHOPEA-II-KLORIDI
1625 ELOHOPEA-II-NITRAATTI
1626 ELOHOPEA-II-KALIUMSYANIDI
1627 ELOHOPEA-I-NITRAATTI
1629 ELOHOPEA-ASETAATTI
1630 ELOHOPEA-II-AMMONIUMKLORIDI
1631 ELOHOPEABENTSOAATTI
1634 ELOHOPEABROMIDIT
1636 ELOHOPEA-I-SYANIDI
1637 ELOHOPEAGLUKONAATTI
1638 ELOHOPEAJODIDI
1639 ELOHOPEANUKLEAATTI
1640 ELOHOPEAOLEAATTI
1641 ELOHOPEAOKSIDI
1642 ELOHOPEA-I-OKSISYANIDI, EPÄHERKISTETTY
1643 ELOHOPEA-II-KALIUMJODIDI
1644 ELOHOPEASALISYLAATTI
1645 ELOHOPEA-II-SULFAATTI
1646 ELOHOPEATIOSYANAATTI
1647 METYYLIBROMIDIN JA ETYLEENIDIBROMIDIN SEOS, NESTEMÄINEN
1648 ASETONITRIILI / Metyylisyanidi, ks.
1649 Lyijytetraetyyli, ks. / MOOTTORIN NAKUTUKSENESTOAINE (ETYYLINESTE) (lyijytetraetyyli, lyijytetrametyyli)
1650 beta-NAFTYYLIAMIINI, KIINTEÄ
1651 NAFTYYLITIOUREA
1652 NAFTYYLIUREA
1653 NIKKELISYANIDI
1654 NIKOTIINI
1655 NIKOTIINIYHDISTE, KIINTEÄ, N.O.S. tai NIKOTIINIVALMISTE, KIINTEÄ, N.O.S.
1656 NIKOTIINIHYDROKLORIDI, NESTEMÄINEN tai NIKOTIINIHYDROKLORIDILIUOS
1657 NIKOTIINISALISYLAATTI
1658 NIKOTIINISULFAATTI, LIUOS
1659 NIKOTIINITARTRAATTI
1660 Typpimonoksidi, puristettu, ks. / TYPPIOKSIDI, PURISTETTU (typpimonoksidi, puristettu)
1661 NITROANILIINIT (o-, m-, p-)
1662 NITROBENTSEENI
1663 NITROFENOLIT (o-, m-, p-)
1664 NITROTOLUEENIT, NESTEMÄISET
1665 NITROKSYLEENIT, NESTEMÄISET
1669 PENTAKLOORIETAANI
1670 PERKLOORIMETYYLIMERKAPTAANI
1671 FENOLI, KIINTEÄ
1672 FENYYLIKARBYYLIAMIINIKLORIDI
1673 FENYLEENIDIAMIINIT (o-, m-, p-)
1674 FENYYLIELOHOPEA-ASETAATTI
1677 KALIUMARSENAATTI
1678 KALIUMARSENIITI
1679 KALIUMKUPARI-I-SYANIDI
1680 KALIUMSYANIDI, KIINTEÄ
1683 HOPEA-ARSENIITTI
1684 HOPEASYANIDI
1685 NATRIUMARSENAATTI
1686 NATRIUMARSENIITTI, VESILIUOS
1687 NATRIUMATSIDI
1688 NATRIUMKAKODYLAATTI
1689 NATRIUMSYANIDI, KIINTEÄ
1690 NATRIUMFLUORIDI, KIINTEÄ
1691 STRONTIUMARSENIITTI
1692 STRYKNIINI tai STRYKNIINISUOLAT
1693 KYYNELKAASUAINE, NESTEMÄINEN, N.O.S.
1694 BROMIBENTSYYLISYANIDIT, NESTEMÄISET
1695 KLOORIASETONI, STABILOITU
1697 Fenasyylikloridi, ks. / KLOORIASETOFENONI, KIINTEÄ
1698 DIFENYYLIAMIINIKLOORIARSIINI
1699 DIFENYYLIKLOORIARSIINI, NESTEMÄINEN
1700 KYYNELKAASUKYNTTILÄT
1701 KSYLYYLIBROMIDI, NESTEMÄINEN
1702 1,1,2,2-TETRAKLOORIETAANI / Asetyleenitetrakloridi, ks.
1704 TETRAETYYLIDITIOPYROFOSFAATTI
1707 TALLIUMYHDISTE, N.O.S.
1708 TOLUIDIINIT, NESTEMÄISET
1709 2,4-TOLUYLEENIDIAMIINI, KIINTEÄ
1710 TRIKLOORIETYLEENI (TRIKLOORIETEENI)
1711 KSYLIDIINIT, NESTEMÄISET
1712 SINKKIARSENAATTI, SINKKIARSENIITTI tai SINKKIARSENAATIN JA SINKKIARSENIITIN SEOS
1713 SINKKISYANIDI
1714 SINKKIFOSFIDI
1715 ETIKKAHAPPOANHYDRIDI
1716 ASETYYLIBROMIDI
1717 ASETYYLIKLORIDI
1718 BUTYYLIFOSFAATTI
1719 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, EMÄKSINEN, N.O.S.
1722 ALLYYLIKLOORIFORMIAATTI
1723 ALLYYLIJODIDI
1724 ALLYYLITRIKLOORISILAANI, STABILOITU
1725 ALUMIINIBROMIDI, VEDETÖN
1726 ALUMIINIKLORIDI, VEDETÖN
1727 Ammoniumbifluoridi, kiinteä, ks. / AMMONIUMVETYDIFLUORIDI, KIINTEÄ
1728 AMYYLITRIKLOORISILAANI
1729 ANISOYYLIKLORIDI
1730 ANTIMONIPENTAKLORIDI, NESTEMÄINEN
1731 ANTIMONIPENTAKLORIDILIUOS
1732 ANTIMONIPENTAFLUORIDI
1733 ANTIMONITRIKLORIDI
1736 BENTSOYYLIKLORIDI
1737 BENTSYYLIBROMIDI
1738 BENTSYYLIKLORIDI
1739 BENTSYYLIKLOORIFORMIAATTI
1740 VETYDIFLUORIDIT, KIINTEÄT, N.O.S.
1741 BOORITRIKLORIDI
1742 BOORITRIFLUORIDIETIKKA-HAPPOKOMPLEKSI, NESTEMÄINEN
1743 BOORITRIFLUORIDIPROPIONI-HAPPOKOMPLEKSI, NESTEMÄINEN
1744 BROMI tai BROMILIUOS
1745 BROMIPENTAFLUORIDI
1746 BROMITRIFLUORIDI
1747 BUTYYLITRIKLOORISILAANI
1748 KALSIUMHYPOKLORIITTI, KUIVA tai KALSIUMHYPOKLORIITTISEOS, KUIVA, yli 39 % aktiivista klooria (8,8 % aktiivista happea) sisältävä
1749 KLOORITRIFLUORIDI
1750 KLOORIETIKKAHAPPOLIUOS
1751 KLOORIETIKKAHAPPO, KIINTEÄ
1752 KLOORIASETYYLIKLORIDI
1753 KLOORIFENYYLITRIKLOORISILAANI
1754 KLOORISULFONIHAPPO, joka voi sisältää rikkitrioksidia
1755 KROMIHAPPOLIUOS
1756 KROMIFLUORIDI, KIINTEÄ / Kromitrifluoridi, kiinteä, ks.
1757 KROMIFLUORIDILIUOS / Kromitrifluoridiliuos, ks.
1758 KROMIOKSIKLORIDI / Kromyylikloridi, ks.
1759 SYÖVYTTÄVÄ KIINTEÄ AINE, N.O.S.
1760 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, N.O.S.
1761 KUPARIETYLEENIDIAMIINILIUOS
1762 SYKLOHEKSENYYLITRIKLOORISILAANI
1763 SYKLOHEKSYYLITRIKLOORISILAANI
1764 DIKLOORIETIKKAHAPPO
1765 DIKLOORIASETYYLIKLORIDI
1766 DIKLOORIFENYYLITRIKLOORISILAANI
1767 DIETYYLIDIKLOORISILAANI
1768 DIFLUORIFOSFORIHAPPO, VEDETÖN
1769 DIFENYYLIDIKLOORISILAANI
1770 Difenyylibromimetaani, ks. / DIFENYYLIMETYYLIBROMIDI
1771 DODEKYYLITRIKLOORISILAANI
1773 FERRIKLORIDI, VEDETÖN
1774 SAMMUTTIMIEN PANOKSET, syövyttävä neste
1775 FLUORIBOORIHAPPO
1776 FLUORIFOSFORIHAPPO, VEDETÖN
1777 FLUORISULFONIHAPPO
1778 FLUORIPIIHAPPO
1779 MUURAHAISHAPPO, yli 85 massa-% happoa sisältävä
1780 FUMARYYLIKLORIDI
1781 HEKSADEKYYLITRIKLOORISILAANI
1782 HEKSAFLUORIFOSFORIHAPPO
1783 HEKSAMETYLEENIDIAMIINILIUOS
1784 HEKSYYLITRIKLOORISILAANI
1786 FLUORIVETYHAPON JA RIKKIHAPON SEOS
1787 JODIVETYHAPPO / Jodivetyhappoliuos, ks.
1788 BROMIVETYHAPPO / Bromivetyhappoliuos, ks.
1789 KLOORIVETYHAPPO (SUOLAHAPPO) / Kloorivetyhappoliuos, ks. / Suolahappoliuos, ks.
1790 FLUORIVETYHAPPO, enintään 60 % fluorivetyä sisältävä / FLUORIVETYHAPPO, yli 60 % mutta enintään 85 % fluorivetyä sisältävä / FLUORIVETYHAPPO, yli 85 % fluorivetyä sisältävä
1791 HYPOKLORIITTILIUOS
1792 JODIMONOKLORIDI
1793 ISOPROPYYLIFOSFAATTI
1794 LYIJYSULFAATTI, yli 3 % vapaata happoa sisältävä
1796 NITRAUSHAPPOSEOS, enintään 50 % typpihappoa sisältävä / NITRAUSHAPPOSEOS, yli 50 % typpihappoa sisältävä
1798 NITROHYDROKLOORIHAPPO (typpihapon ja suolahapon seos) / Typpihapon ja suolahapon seos, ks.
1799 NONYYLITRIKLOORISILAANI
1800 OKTADEKYYLITRIKLOORISILAANI
1801 OKTYYLITRIKLOORISILAANI
1802 PERKLOORIHAPPO, enintään 50 massa-% happoa sisältävä
1803 FENOLISULFONIHAPPO, NESTEMÄINEN
1804 FENYYLITRIKLOORISILAANI
1805 FOSFORIHAPPOLIUOS
1806 FOSFORIPENTAKLORIDI
1807 Fosforihappoanhydridi, ks. / FOSFORIPENTOKSIDI
1808 FOSFORITRIBROMIDI
1809 FOSFORITRIKLORIDI
1810 FOSFORIOKSIKLORIDI
1811 Kaliumbifluoridi, ks. / KALIUMVETYDIFLUORIDI, KIINTEÄ
1812 KALIUMFLUORIDI, KIINTEÄ
1813 KALIUMHYDROKSIDI, KIINTEÄ / Kaustinen potaska, ks.
1814 Kalilipeä, ks. / KALIUMHYDROKSIDILIUOS
1815 PROPIONYYLIKLORIDI
1816 PROPYYLITRIKLOORISILAANI
1817 PYROSULFURYYLIKLORIDI
1818 PIITETRAKLORIDI
1819 NATRIUMALUMINAATTILIUOS
1823 Kaustinen sooda, ks. / NATRIUMHYDROKSIDI, KIINTEÄ
1824 NATRIUMHYDROKSIDILIUOS
1825 NATRIUMMONOKSIDI (NATRIUMOKSIDI)
1826 JÄTENITRAUSHAPPOSEOS, enintään 50 % typpihappoa sisältävä / JÄTENITRAUSHAPPOSEOS, yli 50 % typpihappoa sisältävä
1827 TINATETRAKLORIDI, VEDETÖN (STANNIKLORIDI, VEDETÖN)
1828 RIKKIKLORIDIT
1829 Rikkihappoanhydridi, stabiloitu, ks. / RIKKITRIOKSIDI, STABILOITU
1830 RIKKIHAPPO, yli 51 % happoa sisältävä
1831 Oleum, ks. / RIKKIHAPPO, SAVUAVA (oleum)
1832 RIKKIHAPPO, KÄYTETTY
1833 RIKKIHAPOKE
1834 SULFURYYLIKLORIDI
1835 TETRAMETYYLIAMMONIUMHYD-ROKSIDILIUOS
1836 TIONYYLIKLORIDI
1837 TIOFOSFORYYLIKLORIDI
1838 TITAANITETRAKLORIDI
1839 TRIKLOORIETIKKAHAPPO
1840 SINKKIKLORIDILIUOS
1841 ASETALDEHYDIAMMONIAKKI
1843 AMMONIUMDINITRO-o-KRESOLAATTI, KIINTEÄ
1845 Hiilidioksidi, kiinteä (kuivajää)
1846 HIILITETRAKLORIDI
1847 KALIUMSULFIDI, vähintään 30 % KIDEVETTÄ SISÄLTÄVÄ
1848 PROPIONIHAPPO, vähintään 10 massa-% mutta alle 90 massa-% happoa sisältävä
1849 NATRIUMSULFIDI, vähintään 30 % KIDEVETTÄ SISÄLTÄVÄ
1851 LÄÄKEAINE, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN, N.O.S.
1854 BARIUMSEOKSET, PYROFORISET
1855 KALSIUM, PYROFORINEN tai KALSIUMSEOKSET, PYROFORISET
1856 Lumput, öljyiset
1857 Tekstiilijäte, kostea
1858 HEKSAFLUORIPROPEENI (KYLMÄAINEKAASU R 1216)
1859 PIITETRAFLUORIDI
1860 VINYYLIFLUORIDI, STABILOITU
1862 ETYYLIKROTONAATTI
1863 LENTOPETROLI / (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa) / (höyrynpaine 50 °C:ssa yli 110 kPa)
1865 n-PROPYYLINITRAATTI
1866 HARTSILIUOS, palava /  (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa) / (höyrynpaine 50 °C:ssa yli 110 kPa) /  (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (höyrynpaine 50 °C:ssa yli 110 kPa, kiehumispiste enintään 35 °C) / (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (höyrynpaine 50 °C:ssa yli 110 kPa, kiehumispiste yli 35 °C) / (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (kiehumispiste enintään 35 °C)
1868 DEKABORAANI
1869 MAGNESIUM tai MAGNESIUMSEOKSET, yli 50 % magnesiumia sisältävä, palloina, lastuina tai nauhoina
1870 KALIUMBOORIHYDRIDI
1871 TITAANIHYDRIDI
1872 LYIJYDIOKSIDI
1873 PERKLOORIHAPPO, joka sisältää yli 50 massa-% mutta enintään 72 massa-% happoa
1884 BARIUMOKSIDI
1885 BENTSIDIINI
1886 BENTSYLIDEENIKLORIDI
1887 BROMIKLOORIMETAANI
1888 KLOROFORMI
1889 SYAANIBROMIDI
1891 ETYYLIBROMIDI
1892 ETYYLIDIKLOORIARSIINI
1894 FENYYLIELOHOPEAHYDROKSIDI
1895 FENYYLIELOHOPEANITRAATTI
1897 TETRAKLOORIETYLEENI (PERKLOORIETYLEENI, TETRAKLOORIETEENI)
1898 ASETYYLIJODIDI
1902 DI-ISO-OKTYYLIFOSFAATTI
1903 DESINFIOINTIAINE, NESTEMÄINEN, SYÖVYTTÄVÄ, N.O.S.
1905 SELEENIHAPPO
1906 JÄTERIKKIHAPPO
1907 NATRONKALKKI, yli 4 % natriumhydroksidia sisältävä
1908 KLORIITTILIUOS
1910 Kalsiumoksidi
1911 DIBORAANI
1912 METYYLIKLORIDIN JA DIKLOORIMETAANIN (METYLEENIKLORIDIN) SEOS
1913 NEON, JÄÄHDYTETTY NESTE
1914 BUTYYLIPROPIONAATIT
1915 SYKLOHEKSANONI
1916 2,2'-DIKLOORIDIETYYLIEETTERI
1917 ETYYLIAKRYLAATTI, STABILOITU
1918 ISOPROPYYLIBENTSEENI / Kumeeni, ks.
1919 METYYLIAKRYLAATTI, STABILOITU
1920 NONAANIT
1921 PROPYLEENI-IMIINI, STABILOITU
1922 PYRROLIDIINI
1923 KALSIUMDITIONIITTI (KALSIUMHYDROSULFIITTI)
1928 METYYLIMAGNESIUMBROMIDI ETYYLIEETTERISSÄ
1929 KALIUMDITIONIITTI (KALIUMHYDROSULFIITTI)
1931 SINKKIDITIONIITTI (SINKKIHYDROSULFIITTI)
1932 ZIRKONIUMJÄTE
1935 SYANIDILIUOS, N.O.S.
1938 BROMIETIKKAHAPPOLIUOS
1939 FOSFORIOKSIBROMIDI
1940 TIOGLYKOLIHAPPO
1941 DIBROMIDIFLUORIMETAANI
1942 AMMONIUMNITRAATTI, joka sisältää kokonaismäärältään enintään 0,2 % palavia aineita, mukaan lukien kaikki orgaaniset aineet hiileksi laskettuna, mutta ei muita lisättyjä aineita
1944 VARMUUSTULITIKUT (vihko, kuori tai raapaisulaatikko)
1945 PARAFINOIDUT TULITIKUT
1950 AEROSOLIT, hapettavat / AEROSOLIT, myrkylliset /  AEROSOLIT, myrkylliset, hapettavat / AEROSOLIT, myrkylliset, hapettavat, syövyttävät / AEROSOLIT, myrkylliset, palavat / AEROSOLIT, myrkylliset, palavat, syövyttävät / AEROSOLIT, myrkylliset, syövyttävät / AEROSOLIT, palavat / AEROSOLIT, palavat, syövyttävät / AEROSOLIT, syövyttävät / AEROSOLIT, syövyttävät, hapettavat / AEROSOLIT, tukahduttavat
1951 ARGON, JÄÄHDYTETTY NESTE
1952 ETEENIOKSIDIN JA HIILIDIOKSIDIN SEOS, joka sisältää enintään 9 % eteenioksidia
1953 PURISTETTU KAASU, MYRKYLLINEN, PALAVA, N.O.S.
1954 PURISTETTU KAASU, PALAVA, N.O.S.
1955 PURISTETTU KAASU, MYRKYLLINEN, N.O.S.
1956 PURISTETTU KAASU, N.O.S.
1957 DEUTERIUM, PURISTETTU
1958 1,2-DIKLOORI-1,1,2,2-TETRAFLUORIETAANI (KYLMÄAINEKAASU R 114)
1959 1,1-DIFLUORIETEENI (KYLMÄAINEKAASU R 1132a)
1961 ETAANI, JÄÄHDYTETTY NESTE
1962 ETEENI (ETYLEENI)
1963 HELIUM, JÄÄHDYTETTY NESTE
1964 HIILIVETYKAASUSEOS, PURISTETTU, N.O.S.
1965 HIILIVETYKAASUJEN SEOS, NESTEYTETTY, N.O.S. kuten seokset A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B tai C
1966 VETY, JÄÄHDYTETTY NESTE
1967 HYÖNTEISTORJUNTAKAASU, MYRKYLLINEN, N.O.S.
1968 HYÖNTEISTORJUNTAKAASU, N.O.S.
1969 ISOBUTAANI
1970 KRYPTON, JÄÄHDYTETTY NESTE
1971 METAANI, PURISTETTU tai MAAKAASU, PURISTETTU, jonka metaanipitoisuus on korkea
1972 METAANI, JÄÄHDYTETTY NESTE tai MAAKAASU, JÄÄHDYTETTY NESTE, jonka metaanipitoisuus on korkea
1973 KLOORIDIFLUORIMETAANIN JA KLOORIPENTAFLUORIETAANIN SEOS, jolla on kiinteä kiehumispiste ja joka sisältää noin 49 % klooridifluorimetaania (KYLMÄAINEKAASU R 502)
1974 BROMIKLOORIDIFLUORIMETAANI (KYLMÄAINEKAASU R 12B1)
1975 TYPPIOKSIDIN JA DITYPPITETROKSIDIN SEOS (TYPPIOKSIDIN JA TYPPIDIOKSIDIN SEOS)
1976 OKTAFLUORISYKLOBUTAANI (KYLMÄAINEKAASU RC 318)
1977 TYPPI, JÄÄHDYTETTY NESTE
1978 PROPAANI
1982 TETRAFLUORIMETAANI (KYLMÄAINEKAASU R 14)
1983 1-KLOORI-2,2,2,-TRIFLUORIETAANI (KYLMÄAINEKAASU R 133a)
1984 TRIFLUORIMETAANI (KYLMÄAINEKAASU R 23)
1986 ALKOHOLIT, PALAVAT, MYRKYLLISET, N.O.S.
1987 ALKOHOLIT, N.O.S. / (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa) /  (höyrynpaine 50 °C:ssa yli 110 kPa)
1988 ALDEHYDIT, PALAVAT, MYRKYLLISET, N.O.S.
1989 ALDEHYDIT, N.O.S. / (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa) / (höyrynpaine 50 °C:ssa yli 110 kPa)
1990 BENTSALDEHYDI
1991 KLOROPREENI, STABILOITU
1992 PALAVA NESTE, MYRKYLLINEN, N.O.S.
1993 PALAVA NESTE, N.O.S, / (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (kiehumispiste enintään 35 °C) / (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa) /  (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa) /  (höyrynpaine 50 °C:ssa yli 110 kPa) /  (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (höyrynpaine 50 °C:ssa yli 110 kPa, kiehumispiste yli 35 °C)
1994 RAUTAPENTAKARBONYYLI
1999 Bitumiliuokset, ks. / Bitumiöljyt, ks. / TERVAT, NESTEMÄISET, mukaan lukien bitumiöljyt (tieöljyt) ja bitumiliuokset (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa) / TERVAT, NESTEMÄISET, mukaan lukien bitumiöljyt (tieöljyt) ja bitumiliuokset / TERVAT, NESTEMÄISET, mukaan lukien bitumiöljyt (tieöljyt) ja bitumiliuokset (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa) / TERVAT, NESTEMÄISET, mukaan lukien bitumiöljyt (tieöljyt) ja bitumiliuokset (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (höyrynpaine 50 °C:ssa yli 110 kPa, kiehumispiste yli 35 °C) / TERVAT, NESTEMÄISET, mukaan lukien bitumiöljyt (tieöljyt) ja bitumiliuokset (leimahduspiste alle 23 °C ja viskoosinen kohdan 2.2.3.1.4 mukaan) (kiehumispiste enintään 35 °C) /  TERVAT, NESTEMÄISET, mukaan lukien bitumiöljyt (tieöljyt) ja bitumiliuokset, (höyrynpaine 50 °C:ssa yli 110 kPa) / Tieöljyt, ks.
2000 SELLULOIDI, paloina, tankopina, rullina, levyinä, putkina jne. jätettä lukuun ottamatta
2001 KOBOLTTINAFTENAATTIJAUHEET
2002 SELLULOIDI, JÄTE
2004 MAGNESIUMDIAMIDI
2006 MUOVIT, NITROSELLULOOSAPOHJAISET, ITSESTÄÄN KUUMENEVAT, N.O.S
2008 ZIRKONIUMJAUHE, KUIVA
2009 ZIRKONIUM, KUIVA, viimeisteltyinä levyinä, liuskoina tai lankakelana (paksuus alle 18 µm)
2010 MAGNESIUMHYDRIDI
2011 MAGNESIUMFOSFIDI
2012 KALIUMFOSFIDI
2013 STRONTIUMFOSFIDI
2014 VETYPEROKSIDIN VESILIUOS, joka sisältää vähintään 20 % mutta enintään 60 % vetyperoksidia (tarvittaessa stabiloituna)
2015 VETYPEROKSIDIN VESILIUOS, STABILOITU, yli 70 % vetyperoksidia sisältävä / VETYPEROKSIDIN VESILIUOS, STABILOITU, yli 60 % mutta enintään 70 % vetyperoksidia sisältävä
2016 AMMUS, MYRKYLLINEN, EI-RÄJÄHTÄVÄ, ei sisällä ammuksen sisällön levittävää panosta tai heittopanosta, ei sisällä sytytintä
2017 AMMUS, KYYNELKAASUA TUOTTAVA, EI-RÄJÄHTÄVÄ, ei sisällä ammuksen sisällön levittävää panosta tai heittopanosta, ei sisällä sytytintä
2018 KLOORIANILIINIT, KIINTEÄT
2019 KLOORIANILIINIT, NESTEMÄISET
2020 KLOORIFENOLIT, KIINTEÄT
2021 KLOORIFENOLIT, NESTEMÄISET
2022 KRESYYLIHAPPO
2023 EPIKLOORIHYDRIINI
2024 ELOHOPEAYHDISTE, NESTEMÄINEN, N.O.S.
2025 ELOHOPEAYHDISTE, KIINTEÄ, N.O.S.
2026 FENYYLIELOHOPEAYHDISTE, N.O.S.
2027 NATRIUMARSENIITTI, KIINTEÄ
2028 SAVUPOMMI, EI-RÄJÄHTÄVÄ, syövyttävää nestettä sisältävä, ei sisällä sytytintä
2029 HYDRATSIINI, VEDETÖN
2030 HYDRATSIINI, VESILIUOS, yli 37 massa-% hydratsiinia sisältävä
2031 TYPPIHAPPO, /  ei savuava, alle 65 % typpihappoa sisältävä / ei savuava, vähintään 65 % mutta enintään 70 % typpihappoa sisältävä / ei savuava, yli 70 % typpihappoa sisältävä
2032 TYPPIHAPPO, SAVUAVA
2033 KALIUMMONOKSIDI / Kaliumoksidi, ks.
2034 VEDYN JA METAANIN SEOS, PURISTETTU
2035 1,1,1-TRIFLUORIETAANI (KYLMÄAINEKAASU R 143a)
2036 KSENON
2037 ASTIAT, PIENET, KAASUA SISÄLTÄVÄT (KAASUPATRUUNAT), ilman tyhjennysventtiiliä, kertakäyttöiset
2038 DINITROTOLUEENIT, NESTEMÄISET
2044 2,2-DIMETYYLIPROPAANI
2045 ISOBUTYRALDEHYDI (ISOBUTYYLIALDEHYDI)
2046 SYMEENIT
2047 DIKLOORIPROPEENIT
2048 DISYKLOPENTADIEENI
2049 DIETYYLIBENTSEENI
2050 DI-ISOBUTYLEENI, ISOMEERISET YHDISTEET
2051 2-DIMETYYLIAMINOETANOLI
2052 DIPENTEENI / Limoneeni, ks.
2053 Metyyliamyylialkoholi, ks. / METYYLI-ISOBUTYYLIKARBINOLI
2054 MORFOLIINI
2055 STYREENIMONOMEERI, STABILOITU / Vinyylibentseenimonomeeri, stabiloitu, ks.
2056 TETRAHYDROFURAANI
2057 TRIPROPYLEENI
2058 VALERALDEHYDI
2059 NITROSELLULOOSA LIUOS, PALAVA, jonka typpipitoisuus on enintään 12,6 % kuivapainosta ja joka sisältää enintään 55 % nitroselluloosaa, / (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa) / jonka typpipitoisuus on enintään 12,6 % kuivapainosta ja joka sisältää enintään 55 % nitroselluloosaa, (höyrynpaine 50 °C:ssa yli 110 kPa)
2067 AMMONIUMNITRAATTIPOHJAISET LANNOITTEET
2071 Ammoniumnitraattipohjaiset lannoitteet, tasalaatuiset typpi/fosfaatti-, typpi/kalium- tai typpi/fosfaatti/kaliumtyypin seokset, joissa on enintään 70 % ammoniumnitraattia ja enintään yhteensä 0,4 % palavaa/orgaanista ainetta hiileksi laskettuna tai joissa on enintään 45 % ammoniumnitraattia ja rajoittamaton määrä palavaa ainetta
2073 AMMONIAKKILIUOS, vedessä, suhteellinen tiheys alle 0,880 kg/l 15 °C:ssa, yli 35 % mutta enintään 50 % ammoniakkia sisältävä
2074 AKRYYLIAMIDI, KIINTEÄ
2075 KLORAALI, VEDETÖN, STABILOITU
2076 KRESOLIT, NESTEMÄISET
2077 alfa-NAFTYYLIAMIINI
2078 TOLUEENIDI-ISOSYANAATTI
2079 DIETYLEENITRIAMIINI
2186 KLOORIVETY, JÄÄHDYTETTY NESTE
2187 HIILIDIOKSIDI, JÄÄHDYTETTY NESTE
2188 ARSIINI
2189 DIKLOORISILAANI
2190 HAPPIDIFLUORIDI, PURISTETTU
2191 SULFURYYLIFLUORIDI
2192 GERMANIUMVETY
2193 HEKSAFLUORIETAANI (KYLMÄAINEKAASU R 116)
2194 SELEENIHEKSAFLUORIDI
2195 TELLUURIHEKSAFLUORIDI
2196 VOLFRAMIHEKSAFLUORIDI
2197 VETYJODIDI, VEDETÖN
2198 FOSFORIPENTAFLUORIDI
2199 FOSFIINI
2200 PROPADIEENI, STABILOITU
2201 TYPPIOKSIDUULI, JÄÄHDYTETTY NESTE (N2O)
2202 SELEENIVETY, VEDETÖN
2203 SILAANI
2204 KARBONYYLISULFIDI
2205 ADIPONITRIILI
2206 ISOSYANAATIT, MYRKYLLISET, N.O.S. tai ISOSYANAATTILIUOS, MYRKYLLINEN, N.O.S.
2208 KALSIUMHYPOKLORIITTISEOS, KUIVA, yli 10 % mutta enintään 39 % vapaata klooria sisältävä
2209 FORMALDEHYDILIUOS, vähintään 25 % formaldehydiä sisältävä
2210 MANEB tai MANEBVALMISTE, vähintään 60 % manebia sisältävä / Mangaanieteeni-1,2-bis-ditiokarbamaatti, ks.
2211 POLYMEERIPELLETIT, SOLUUNTUVAT, joista vapautuu palavia kaasuja
2212 Amosiitti, ks. / Krokidoliitti, ks. / Mysoriitti, ks. / SININEN ASBESTI (krokidoliitti) tai RUSKEA ASBESTI (amosiitti tai mysoriitti)
2213 PARAFORMALDEHYDI
2214 FTAALIHAPPOANHYDRIDI, yli 0,05 % maleiinihappoanhydridiä sisältävä
2215 MALEIINIHAPPOANHYDRIDI / MALEIINIHAPPOANHYDRIDI, SULASSA MUODOSSA
2216 Kalajauho (kalanperkuujäte), stabiloitu
2217 SIEMENKAKKU, enintään 1,5 % öljyä ja enintään 11 % kosteutta sisältävä
2218 AKRYYLIHAPPO, STABILOITU
2219 ALLYYLIGLYSIDYYLIEETTERI
2222 ANISOLI
2224 BENTSONITRIILI
2225 BENTSEENISULFONYYLIKLORIDI
2226 BENTSOTRIKLORIDI / Trikloorimetyylibentseeni, ks.
2227 n-BUTYYLIMETAKRYLAATTI, STABILOITU
2232 2-KLOORIETANAALI / Klooriasetaldehydi, ks.
2233 KLOORIANISIDIINIT
2234 KLOORIBENTSOTRIFLUORIDIT
2235 KLOORIBENTSYYLIKLORIDIT, NESTEMÄISET
2236 3-KLOORI-4-METYYLIFENYYLI-ISOSYANAATTI, NESTEMÄISET
2237 KLOORINITROANILIINIT
2238 KLOORITOLUEENIT
2239 KLOORITOLUIDIINIT, KIINTEÄT
2240 KROMIRIKKIHAPPO
2241 SYKLOHEPTAANI
2242 SYKLOHEPTEENI
2243 SYKLOHEKSYYLIASETAATTI
2244 SYKLOPENTANOLI
2245 SYKLOPENTANONI
2246 SYKLOPENTEENI
2247 n-DEKAANI
2248 DI-n-BUTYYLIAMIINI
2249 DIKLOORIDIMETYYLIEETTERI, SYMMETRINEN
2250 DIKLOORIFENYYLI-ISOSYANAATIT
2251 BISYKLO-(2,2,1)-HEPTA-2,5-DIEENI, STABILOITU (2,5-NORBORNADIEENI, STABILOITU)
2252 1,2-DIMETOKSIETAANI
2253 N,N-DIMETYYLIANILIINI
2254 TULITIKUT, TUULESSA SAMMUMATTOMAT
2256 SYKLOHEKSEENI
2257 KALIUM
2258 1,2-PROPYLEENIDIAMIINI
2259 TRIETYLEENITETRAMIINI
2260 TRIPROPYYLIAMIINI
2261 KSYLENOLIT, KIINTEÄT
2262 DIMETYYLIKARBAMOYYLIKLORIDI
2263 DIMETYYLISYKLOHEKSAANIT
2264 N,N-DIMETYYLISYKLOHEKSYYLIAMIINI
2265 N,N-DIMETYYLIFORMAMIDI
2266 DIMETYYLI-N-PROPYYLIAMIINI
2267 DIMETYYLITIOFOSFORYYLIKLORIDI
2269 3,3'-IMINODIPROPYYLIAMIINI / Bisaminopropyyliamiini, ks. / Dipropyleenitriamiini, ks.
2270 ETYYLIAMIINI, VESILIUOS, vähintään 50 % mutta enintään 70 % etyyliamiinia sisältävä
2271 ETYYLIAMYYLIKETONI
2272 N-ETYYLIANILIINI
2273 2-ETYYLIANILIINI
2274 N-ETYYLI-N-BENTSYYLIANILIINI
2275 2-ETYYLIBUTANOLI
2276 2-ETYYLIHEKSYYLIAMIINI
2277 ETYYLIMETAKRYLAATTI, STABILOITU
2278 n-HEPTEENI
2279 HEKSAKLOORIBUTADIEENI
2280 HEKSAMETYLEENIDIAMIINI, KIINTEÄ
2281 HEKSAMETYLEENIDI-ISOSYANAATTI
2282 HEKSANOLIT
2283 ISOBUTYYLIMETAKRYLAATTI, STABILOITU
2284 ISOBUTYRONITRIILI
2285 ISOSYANAATTIBENTSOTRIFLUORIDIT
2286 PENTAMETYYLIHEPTAANI
2287 ISOHEPTEENI
2288 ISOHEKSEENI
2289 ISOFORONIDIAMIINI
2290 3-Isosyanaattimetyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyli-(isosyanaatti), ks. / ISOFORONIDI-ISOSYANAATTI
2291 LYIJY-YHDISTE, LIUKENEVA, N.O.S.
2293 4-METOKSI-4-METYYLIPENTAN-2-ONI
2294 N-METYYLIANILIINI
2295 METYYLIKLOORIASETAATTI
2296 METYYLISYKLOHEKSAANI
2297 METYYLISYKLOHEKSANONI
2298 METYYLISYKLOPENTAANI
2299 METYYLIDIKLOORIASETAATTI
2300 2-METYYLI-5-ETYYLIPYRIDIINI
2301 2-METYYLIFURAANI
2302 5-METYYLIHEKSAN-2-ONI
2303 ISOPROPENYYLIBENTSEENI
2304 NAFTALEENI, SULASSA MUODOSSA
2305 NITROBENTSEENISULFONIHAPPO
2306 NITROBENTSOTRIFLUORIDIT, NESTEMÄISET
2307 3-NITRO-4-KLOORIBENTSOTRIFLUORIDI
2308 NITROSYYLIRIKKIHAPPO, NESTEMÄINEN
2309 OKTADIEENI
2310 Asetyyliasetoni, ks. / PENTAANI-2,4-DIONI
2311 FENETIDIINIT
2312 FENOLI, SULASSA MUODOSSA
2313 Metyylipyridiinit, ks. / PIKOLIINIT
2315 POLYKLOORATUT BIFENYYLIT, NESTEMÄISET
2316 NATRIUMKUPARI-I-SYANIDI, KIINTEÄ
2317 NATRIUMKUPARI-I-SYANIDILIUOS
2318 NATRIUMHYDROSULFIDI, alle 25 % kidevettä sisältävä
2319 TERPEENIHIILIVEDYT, N.O.S.
2320 TETRAETYLEENIPENTAMIINI
2321 TRIKLOORIBENTSEENIT, NESTEMÄISET
2322 TRIKLOORIBUTEENI
2323 TRIETYYLIFOSFIITTI
2324 Isobutyleenitrimeeri, ks. / TRI-ISOBUTYLEENI
2325 1,3,5-TRIMETYYLIBENTSEENI / Mesityleeni, ks.
2326 TRIMETYYLISYKLOHEKSYYLIAMIINI
2327 TRIMETYYLIHEKSAMETYLEENIDI-AMIINIT
2328 TRIMETYYLIHEKSAMETYLEENIDI-ISOSYANAATTI (ja sen isomeeriset seokset)
2329 TRIMETYYLIFOSFIITTI
2330 UNDEKAANI
2331 SINKKIKLORIDI, VEDETÖN
2332 ASETALDEHYDIOKSIIMI
2333 ALLYYLIASETAATTI
2334 ALLYYLIAMIINI
2335 ALLYYLIETYYLIEETTERI
2336 ALLYYLIFORMIAATTI
2337 FENYYLIMERKAPTAANI
2338 BENTSOTRIFLUORIDI
2339 2-BROMIBUTAANI
2340 2-BROMIETYYLIETYYLIEETTERI
2341 1-BROMI-3-METYYLIBUTAANI
2342 BROMIMETYYLIPROPAANIT
2343 2-BROMIPENTAANI
2344 BROMIPROPAANIT
2345 3-BROMIPROPYYNI
2346 BUTAANIDIONI / Diasetyyli, ks.
2347 BUTYYLIMERKAPTAANI
2348 BUTYYLIAKRYLAATIT, STABILOIDUT
2350 BUTYYLIMETYYLIEETTERI
2351 BUTYYLINITRIITIT
2352 BUTYYLIVINYYLIEETTERI, STABILOITU
2353 BUTYRYYLIKLORIDI
2354 KLOORIMETYYLIETYYLIEETTERI
2356 2-KLOORIPROPAANI / Isopropyylikloridi, ks.
2357 SYKLOHEKSYYLIAMIINI
2358 SYKLO-OKTATETRAEENI
2359 DIALLYYLIAMIINI
2360 DIALLYYLIEETTERI
2361 DI-ISOBUTYYLIAMIINI
2362 1,1-DIKLOORIETAANI / Etyylideenikloridi, ks.
2363 ETYYLIMERKAPTAANI
2364 n-PROPYYLIBENTSEENI
2366 DIETYYLIKARBONAATTI / Etyylikarbonaatti, ks.
2367 alfa-METYYLIVALERALDEHYDI
2368 alfa-PINEENI
2370 1-HEKSEENI
2371 ISOPENTEENIT
2372 1,2-DI-(DIMETYYLIAMINO)-ETAANI
2373 DIETOKSIMETAANI
2374 3,3-DIETOKSIPROPEENI
2375 DIETYYLISULFIDI
2376 2,3-DIHYDROPYRAANI
2377 1,1-DIMETOKSIETAANI
2378 2-DIMETYYLIAMINOASETONITRIILI
2379 1,3-DIMETYYLIBUTYYLIAMIINI
2380 DIMETYYLIDIETOKSISILAANI
2381 DIMETYYLIDISULFIDI
2382 DIMETYYLIHYDRATSIINI, SYMMETRINEN
2383 DIPROPYYLIAMIINI
2384 DI-n-PROPYYLIEETTERI
2385 ETYYLI-ISOBUTYRAATTI
2386 1-ETYYLIPIPERIDIINI
2387 FLUORIBENTSEENI
2388 FLUORITOLUEENIT
2389 FURAANI
2390 2-JODIBUTAANI
2391 JODIMETYYLIPROPAANIT
2392 JODIPROPAANIT
2393 ISOBUTYYLIFORMIAATTI
2394 ISOBUTYYLIPROPIONAATTI
2395 ISOBUTYRYYLIKLORIDI
2396 METAKRYYLIALDEHYDI, STABILOITU
2397 3-METYYLIBUTAANI-2-ONI
2398 METYYLI-tert-BUTYYLIEETTERI
2399 1-METYYLIPIPERIDIINI
2400 METYYLI-ISOVALERAATTI
2401 PIPERIDIINI
2402 PROPAANITIOLIT / Propyylimerkaptaanit, ks.
2403 ISOPROPENYYLIASETAATTI
2404 PROPIONITRIILI
2405 ISOPROPYYLIBUTYRAATTI
2406 ISOPROPYYLI-ISOBUTYRAATTI
2407 ISOPROPYYLIKLOORIFORMIAATTI
2409 ISOPROPYYLIPROPIONAATTI
2410 1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDIINI
2411 BUTYRONITRIILI
2412 TETRAHYDROTIOFEENI / Tiolaani, ks.
2413 TETRAPROPYYLIORTOTITANAATTI
2414 TIOFEENI
2416 TRIMETYYLIBORAATTI
2417 KARBONYYLIFLUORIDI
2418 RIKKITETRAFLUORIDI
2419 BROMITRIFLUORIETEENI
2420 HEKSAFLUORIASETONI
2421 TYPPITRIOKSIDI
2422 OKTAFLUORIBUT-2-EENI (KYLMÄAINEKAASU R 1318)
2424 OKTAFLUORIPROPAANI (KYLMÄAINEKAASU R 218)
2426 AMMONIUMNITRAATTI, NESTEMÄINEN, kuuma väkevöity liuos, jonka väkevyys on yli 80 % mutta enintään 93 %
2427 KALIUMKLORAATTI, VESILIUOS
2428 NATRIUMKLORAATTI, VESILIUOS
2429 KALSIUMKLORAATTI, VESILIUOS
2430 ALKYYLIFENOLIT, KIINTEÄT, N.O.S. (mukaan lukien C2-C12 homologit)
2431 ANISIDIINIT
2432 N,N-DIETYYLIANILIINI
2433 KLOORINITROTOLUEENIT, NESTEMÄISET
2434 DIBENTSYYLIDIKLOORISILAANI
2435 ETYYLIFENYYLIDIKLOORISILAANI
2436 TIOETIKKAHAPPO
2437 METYYLIFENYYLIDIKLOORISILAANI
2438 Pivaloyylikloridi, ks. / TRIMETYYLIASETYYLIKLORIDI
2439 Natriumbifluoridi, ks. / NATRIUMVETYDIFLUORIDI
2440 TINATETRAKLORIDIPENTAHYDRAATTI
2441 TITAANITRIKLORIDI, PYROFORINEN tai TITAANITRIKLORIDISEOS, PYROFORINEN
2442 TRIKLOORIASETYYLIKLORIDI
2443 VANADIUMOKSITRIKLORIDI
2444 VANADIUMTETRAKLORIDI
2446 NITROKRESOLIT, KIINTEÄT
2447 FOSFORI, VALKOINEN, SULASSA MUODOSSA
2448 RIKKI, SULASSA MUODOSSA
2451 TYPPITRIFLUORIDI
2452 ETYYLIASETYLEENI, STABILOITU
2453 ETYYLIFLUORIDI (KYLMÄAINEKAASU R 161)
2454 METYYLIFLUORIDI (KYLMÄAINEKAASU R 41)
2455 METYYLINITRIITTI
2456 2-KLOORIPROPEENI
2457 2,3-DIMETYYLIBUTAANI
2458 HEKSADIEENIT
2459 2-METYYLI-1-BUTEENI
2460 2-METYYLI-2-BUTEENI
2461 METYYLIPENTADIEENI
2463 ALUMIINIHYDRIDI
2464 BERYLLIUMNITRAATTI
2465 DIKLOORI-ISOSYANUURIHAPPO, KUIVA tai DIKLOORI-ISOSYANUURIHAPON SUOLAT
2466 KALIUMSUPEROKSIDI
2468 TRIKLOORI-ISOSYANUURIHAPPO, KUIVA
2469 SINKKIBROMAATTI
2470 Bentsyylisyanidi, ks. / FENYYLIASETONITRIILI, NESTEMÄINEN
2471 OSMIUMTETROKSIDI
2473 NATRIUMARSANILAATTI
2474 TIOFOSGEENI
2475 VANADIUMTRIKLORIDI
2477 ETYYLI-ISOTIOSYANAATTI
2478 ISOSYANAATIT, PALAVAT, MYRKYLLISET, N.O.S. tai ISOSYANAATIN LIUOS, PALAVA, MYRKYLLINEN, N.O.S.
2480 METYYLI-ISOSYANAATTI
2481 ETYYLI-ISOSYANAATTI
2482 n-PROPYYLI-ISOSYANAATTI
2483 ISOPROPYYLI-ISOSYANAATTI
2484 tert-BUTYYLI-ISOSYANAATTI
2485 n-BUTYYLI-ISOSYANAATTI
2486 ISOBUTYYLI-ISOSYANAATTI
2487 FENYYLI-ISOSYANAATTI
2488 SYKLOHEKSYYLI-ISOSYANAATTI
2490 DIKLOORI-ISOPROPYYLIEETTERI
2491 ETANOLIAMIINI tai ETANOLIAMIINILIUOS
2493 HEKSAMETYLEENI-IMIINI
2495 JODIPENTAFLUORIDI
2496 PROPIONIHAPPOANHYDRIDI
2498 1,2,3,6-TETRAHYDROBENTSALDEHYDI
2501 TRIS-(1-ATSIRIDINYYLI)-FOSFIINIOKSIDILIUOS
2502 Valeriaanahappokloridi, ks. / VALERYYLIKLORIDI
2503 ZIRKONIUMTETRAKLORIDI
2504 TETRABROMIETAANI (ASETYLEENITETRABROMIDI)
2505 AMMONIUMFLUORIDI
2506 Ammoniumbisulfaatti, ks. / AMMONIUMVETYSULFAATTI
2507 Heksaklooriplatinahappo, kiinteä, ks. / KLOORIPLATINAHAPPO, KIINTEÄ
2508 MOLYBDEENIPENTAKLORIDI
2509 Kaliumbisulfaatti, ks. / KALIUMVETYSULFAATTI
2511 2-KLOORIPROPIONIHAPPO / a-Klooripropionihappo, ks.
2512 AMINOFENOLIT (o-, m-, p-)
2513 BROMIASETYYLIBROMIDI
2514 BROMIBENTSEENI
2515 BROMOFORMI
2516 HIILITETRABROMIDI
2517 1-KLOORI-1,1-DIFLUORIETAANI (KYLMÄAINEKAASU R 142b)
2518 1,5,9-SYKLODODEKATRIEENI
2520 SYKLO-OKTADIEENIT
2521 DIKETEENI, STABILOITU
2522 2-DIMETYYLIAMINO-ETYYLIMETAKRYLAATTI
2524 ETYYLIORTOFORMIAATTI
2525 ETYYLIOKSALAATTI
2526 FURFURYYLIAMIINI
2527 ISOBUTYYLIAKRYLAATTI, STABILOITU
2528 ISOBUTYYLI-ISOBUTYRAATTI
2529 ISOVOIHAPPO
2531 METAKRYYLIHAPPO, STABILOITU
2533 METYYLITRIKLOORIASETAATTI
2534 METYYLIKLOORISILAANI
2535 4-METYYLIMORFOLIINI (N-METYYLIMORFOLIINI)
2536 METYYLITETRAHYDROFURAANI
2538 NITRONAFTALEENI
2541 TERPINOLEENI
2542 TRIBUTYYLIAMIINI
2545 HAFNIUMJAUHE, KUIVA
2546 TITAANIJAUHE, KUIVA
2547 NATRIUMSUPEROKSIDI
2548 KLOORIPENTAFLUORIDI
2552 HEKSAFLUORIASETONIHYDRAATTI, NESTEMÄINEN
2554 METYYLIALLYYLIKLORIDI
2555 NITROSELLULOOSA VEDEN KANSSA (vähintään 25 massa-% vettä sisältävänä)
2556 NITROSELLULOOSA ALKOHOLISSA (vähintään 25 massa-% alkoholia ja typpipitoisuus enintään 12,6 % kuivapainosta)
2557 NITROSELLULOOSA, typpipitoisuus enintään 12,6 % kuivapainosta, SEOKSENA PEHMITTIMEN KANSSA tai ILMAN PEHMITINTÄ, PIGMENTIN KANSSA tai ILMAN PIGMENTTIÄ
2558 EPIBROMIHYDRIINI
2560 2-METYYLIPENTAN-2-OLI
2561 3-METYYLI-1-BUTEENI
2564 TRIKLOORIETIKKAHAPPOLIUOS
2565 DISYKLOHEKSYYLIAMIINI
2567 NATRIUMPENTAKLOORIFENOLAATTI
2570 KADMIUMYHDISTE
2571 ALKYYLIRIKKIHAPOT
2572 FENYYLIHYDRATSIINI
2573 TALLIUMKLORAATTI
2574 TRIKRESYYLIFOSFAATTI, joka sisältää yli 3 % orto-isomeeria
2576 FOSFORIOKSIBROMIDI, SULASSA MUODOSSA
2577 FENYYLIASETYYLIKLORIDI
2578 FOSFORITRIOKSIDI
2579 Dietyleenidiamiini, ks. / PIPERATSIINI
2580 ALUMIINIBROMIDILIUOS
2581 ALUMIINIKLORIDILIUOS
2582 FERRIKLORIDILIUOS
2583 ALKYYLISULFONIHAPOT, KIINTEÄT, yli 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät tai ARYYLISULFONIHAPOT, KIINTEÄT, yli 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät
2584 ALKYYLISULFONIHAPOT, NESTEMÄISET, yli 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät tai ARYYLISULFONIHAPOT, NESTEMÄISET, yli 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät
2585 ALKYYLISULFONIHAPOT, KIINTEÄT, enintään 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät tai ARYYLISULFONIHAPOT, KIINTEÄT, enintään 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät
2586 ALKYYLISULFONIHAPOT, NESTEMÄISET, enintään 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät tai ARYYLISULFONIHAPOT, NESTEMÄISET, enintään 5 % vapaata rikkihappoa sisältävät
2587 BENTSOKINONI
2588 TORJUNTA-AINE, KIINTEÄ, MYRKYLLINEN, N.O.S
2589 VINYYLIKLOORIASETAATTI
2590 Aktinoliitti, ks. / Antofylliitti, ks. / Krysotiili, ks. / Tremoliitti, ks. / VALKOINEN ASBESTI (krysotiili, aktinoliitti, antofylliitti tai tremoliitti)
2591 KSENON, JÄÄHDYTETTY NESTE
2599 KLOORITRIFLUORIMETAANIN JA TRIFLUORIMETAANIN ATSEOTROOPPINEN SEOS, joka sisältää noin 60 % klooritrifluorimetaania (KYLMÄAINEKAASU R 503)
2601 SYKLOBUTAANI
2602 DIKLOORIDIFLUORIMETAANIN JA 1,1-DIFLUORIETAANIN ATSEOTROOPPINEN SEOS, joka sisältää noin 74 % diklooridifluorimetaania (KYLMÄAINEKAASU R 500)
2603 SYKLOHEPTATRIEENI
2604 BOORITRIFLUORIDIDIETYYLIETERAATTI / Booritrifluoridieetterikompleksi, ks.
2605 METOKSIMETYYLI-ISOSYANAATTI
2606 METYYLIORTOSILIKAATTI / Tetrametoksisilaani, ks.
2607 AKROLEIINIDIMEERI, STABILOITU
2608 NITROPROPAANIT
2609 TRIALLYYLIBORAATTI
2610 TRIALLYYLIAMIINI
2611 1-Klooripropan-2-oli, ks. / PROPYLEENIKLOORIHYDRIINI
2612 METYYLIPROPYYLIEETTERI
2614 METYYLIALLYYLIALKOHOLI
2615 ETYYLIPROPYYLIEETTERI
2616 TRI-ISOPROPYYLIBORAATTI
2617 METYYLISYKLOHEKSANOLIT, palavat
2618 VINYYLITOLUEENIT, STABILOIDUT
2619 BENTSYYLIDIMETYYLIAMIINI
2620 AMYYLIBUTYRAATIT
2621 Asetoiini, ks. / ASETYYLIMETYYLIKARBINOLI
2622 GLYSIDALDEHYDI
2623 SYTYTTIMET, KIINTEÄT, joissa on palavaa nestettä
2624 MAGNESIUMSILISIDI
2626 KLOORIHAPON VESILIUOS, joka sisältää enintään 10 % kloorihappoa
2627 NITRIITIT, EPÄORGAANISET, N.O.S.
2628 KALIUMFLUORIASETAATTI
2629 NATRIUMFLUORIASETAATTI
2630 SELENAATIT tai SELENIITIT
2642 FLUORIETIKKAHAPPO
2643 METYYLIBROMIASETAATTI
2644 METYYLIJODIDI
2645 FENASYYLIBROMIDI / Omega-bromiasetofenoni, ks.
2646 HEKSAKLOORISYKLOPENTADIEENI
2647 MALONINITRIILI
2648 1,2-DIBROMIBUTAN-3-ONI
2649 1,3-DIKLOORIASETONI
2650 1,1-DIKLOORI-1-NITROETAANI
2651 4,4'-DIAMINODIFENYYLIMETAANI
2653 BENTSYYLIJODIDI
2655 KALIUMFLUORISILIKAATTI / Kaliumpiifluoridi, ks.
2656 KINOLIINI
2657 SELEENIDISULFIDI
2659 NATRIUMKLOORIASETAATTI
2660 NITROTOLUIDIINIT (MONO)
2661 HEKSAKLOORIASETONI
2664 DIBROMIMETAANI
2667 BUTYYLITOLUEENIT
2668 KLOORIASETONITRIILI
2669 KLOORIKRESOLILIUOKSET
2670 SYANUURIKLORIDI
2671 AMINOPYRIDIINIT (o-, m-, p-)
2672 AMMONIAKKILIUOS, vedessä, suhteellinen tiheys välillä 0,880-0,957 15 °C:ssa, yli 10 % mutta enintään 35 % ammoniakkia sisältävä
2673 2-AMINO-4-KLOORIFENOLI
2674 NATRIUMFLUORISILIKAATTI / Natriumpiifluoridi, ks.
2676 ANTIMONIVETY (STIBIINI)
2677 RUBIDIUMHYDROKSIDILIUOS
2678 RUBIDIUMHYDROKSIDI
2679 LITIUMHYDROKSIDILIUOS
2680 LITIUMHYDROKSIDI
2681 CESIUMHYDROKSIDILIUOS
2682 CESIUMHYDROKSIDI
2683 AMMONIUMSULFIDILIUOS
2684 3-DIETYYLIAMINOPROPYYLIAMIINI
2685 N,N-DIETYYLIETYLEENIDIAMIINI
2686 2-DIETYYLIAMINOETANOLI
2687 DISYKLOHEKSYYLIAMMONIUMNITRIITTI
2688 1-BROMI-3-KLOORIPROPAANI
2689 GLYSEROLI-alfa-MONOKLOORIHYDRIINI
2690 N,n-BUTYYLI-IMIDATSOLI
2691 FOSFORIPENTABROMIDI
2692 Booribromidi, ks. / BOORITRIBROMIDI
2693 VETYSULFIITTI (BISULFIITTI), VESILIUOS, N.O.S.
2698 TETRAHYDROFTAALIHAPPO-ANHYDRIDIT, yli 0,05 % maleiinihappoanhydridiä sisältävät
2699 TRIFLUORIETIKKAHAPPO
2705 1-PENTOLI / 3-Metyyli-2-penteeni-4-yyni-1-oli, ks.
2707 DIMETYYLIDIOKSAANIT
2709 BUTYYLIBENTSEENIT
2710 DIPROPYYLIKETONI
2713 AKRIDIINI
2714 SINKKIRESINAATTI
2715 ALUMIINIRESINAATTI
2716 1,4-BUTYYNIDIOLI
2717 KAMFERI, synteettinen
2719 BARIUMBROMAATTI
2720 KROMINITRAATTI
2721 KUPARIKLORAATTI
2722 LITIUMNITRAATTI
2723 MAGNESIUMKLORAATTI
2724 MANGAANINITRAATTI
2725 NIKKELINITRAATTI
2726 NIKKELINITRIITTI
2727 TALLIUMNITRAATTI
2728 ZIRKONIUMNITRAATTI
2729 HEKSAKLOORIBENTSEENI
2730 NITROANISOLIT, NESTEMÄISET
2732 NITROBROMIBENTSEENIT, NESTEMÄISET
2733 AMIINIT, PALAVAT, SYÖVYTTÄVÄT, N.O.S. tai POLYAMIINIT, PALAVAT, SYÖVYTTÄVÄT, N.O.S.
2734 AMIINIT, NESTEMÄISET, SYÖVYTTÄVÄT, PALAVAT, N.O.S. tai POLYAMIINIT, NESTEMÄISET, SYÖVYTTÄVÄT, PALAVAT, N.O.S.
2735 AMIINIT, NESTEMÄISET, SYÖVYTTÄVÄT, N.O.S. tai POLYAMIINIT, NESTEMÄISET, SYÖVYTTÄVÄT, N.O.S.
2738 N-BUTYYLIANILIINI
2739 VOIHAPPOANHYDRIDI
2740 n-PROPYYLIKLOORIFORMIAATTI
2741 BARIUMHYPOKLORIITTI, yli 22 % vapaata klooria sisältävä
2742 KLOORIFORMIAATIT, MYRKYLLISET, SYÖVYTTÄVÄT, PALAVAT, N.O.S.
2743 n-BUTYYLIKLOORIFORMIAATTI
2744 SYKLOBUTYYLIKLOORIFORMIAATTI
2745 KLOORIMETYYLIKLOORIFORMIAATTI
2746 FENYYLIKLOORIFORMIAATTI
2747 tert-BUTYYLISYKLO-HEKSYYLIKLOORIFORMIAATTI
2748 2-ETYYLIHEKSYYLIKLOORIFORMIAATTI
2749 TETRAMETYYLISILAANI
2750 1,3-DIKLOORIPROPANOLI-2 / Alfa-dikloorihydriini, ks.
2751 DIETYYLITIOFOSFORYYLIKLORIDI
2752 1,2-EPOKSI-3-ETOKSIPROPAANI
2753 N-ETYYLIBENTSYYLITOLUIDIINIT, NESTEMÄISET
2754 N-ETYYLITOLUIDIINIT
2757 TORJUNTA-AINE, KARBAMAATTIYHDISTE, KIINTEÄ, MYRKYLLINEN
2758 TORJUNTA-AINE, KARBAMAATTIYHDISTE, NESTEMÄINEN, PALAVA, MYRKYLLINEN, leimahduspiste alle 23 °C
2759 TORJUNTA-AINE, ARSEENIPOHJAINEN, KIINTEÄ, MYRKYLLINEN
2760 TORJUNTA-AINE, ARSEENIPOHJAINEN, NESTEMÄINEN, PALAVA, MYRKYLLINEN, leimahduspiste alle 23 °C
2761 TORJUNTA-AINE, ORGAANINEN KLOORIYHDISTE, KIINTEÄ, MYRKYLLINEN
2762 TORJUNTA-AINE, ORGAANINEN KLOO-RIYHDISTE, NESTEMÄINEN, PALAVA, MYRKYLLINEN, leimahduspiste alle 23 °C
2763 TORJUNTA-AINE, TRIATSIINIYHDISTE, KIINTEÄ, MYRKYLLINEN
2764 TORJUNTA-AINE, TRIATSIINIYHDISTE, NESTEMÄINEN, PALAVA, MYRKYLLINEN, leimahduspiste alle 23 °C
2771 TORJUNTA-AINE, TIOKARBAMAATTIYHDISTE, KIINTEÄ, MYRKYLLINEN
2772 TORJUNTA-AINE, TIOKARBAMAATTIYHDISTE, NESTEMÄINEN, PALAVA, MYRKYLLINEN, leimahduspiste alle 23 °C
2775 TORJUNTA-AINE, KUPARIPOHJAINEN, KIINTEÄ, MYRKYLLINEN
2776 TORJUNTA-AINE, KUPARIPOHJAINEN, NESTEMÄINEN, PALAVA, MYRKYLLINEN, leimahduspiste alle 23 °C
2777 TORJUNTA-AINE, ELOHOPEAPOHJAINEN, KIINTEÄ, MYRKYLLINEN
2778 TORJUNTA-AINE, ELOHOPEAPOHJAINEN, NESTEMÄINEN, PALAVA, MYRKYLLINEN, leimahduspiste alle 23 °C
2779 TORJUNTA-AINE, SUBSTITUOITU NITROFENOLILLA, KIINTEÄ, MYRKYLLINEN
2780 TORJUNTA-AINE, SUBSTITUOITU NITRO-FENOLILLA, NESTEMÄINEN, PALAVA, MYRKYLLINEN, leimahduspiste alle 23 °C
2781 TORJUNTA-AINE, BIPYRIDIILIUMIYHDISTE, KIINTEÄ, MYRKYLLINEN
2782 TORJUNTA-AINE, BIPYRIDIILIUMIYHDISTE, NESTEMÄINEN, PALAVA, MYRKYLLINEN, leimahduspiste alle 23 °C
2783 TORJUNTA-AINE, ORGAANINEN FOSFORIYHDISTE, KIINTEÄ, MYRKYLLINEN
2784 TORJUNTA-AINE, ORGAANINEN FOSFO-RIYHDISTE, NESTEMÄINEN, PALAVA, MYRKYLLINEN, leimahduspiste alle 23 °C
2785 3-Metyylimerkaptopropionaldehydi, ks. / 4-TIAPENTANAALI
2786 TORJUNTA-AINE, ORGAANINEN TINAYHDISTE, KIINTEÄ, MYRKYLLINEN
2787 TORJUNTA-AINE, ORGAANINEN TINAYHDISTE, NESTEMÄINEN, PALAVA, MYRKYLLINEN, leimahduspiste alle 23 °C
2788 ORGANOTINAYHDISTE, NESTEMÄINEN, N.O.S
2789 JÄÄETIKKA tai ETIKKAHAPPOLIUOS, yli 80 massa-% happoa sisältävä
2790 ETIKKAHAPPOLIUOS, vähintään 50 massa-% mutta enintään 80 massa-% happoa sisältävä / ETIKKAHAPPOLIUOS, yli 10 massa-% mutta alle 50 massa-% happoa sisältävä
2793 RAUTAMETALLIN PORAUSLASTUT, SORVILASTUT, JYRSINLASTUT tai JÄTTEET, itsestään kuumenevassa muodossa
2794 NESTEAKUT, HAPPOA SISÄLTÄVÄT, sähkövaraaja / Patterit, ks.
2795 NESTEAKUT, ALKALISET, sähkövaraaja / Patterit, ks.
2796 RIKKIHAPPO, enintään 51 % happoa sisältävä tai AKKUNESTE, HAPAN
2797 AKKUNESTE, ALKALINEN
2798 FENYYLIFOSFORIDIKLORIDI
2799 FENYYLIFOSFORITIODIKLORIDI
2800 NESTEAKUT, VUOTAMATON, sähkövaraaja
2801 VÄRIAINE, NESTEMÄINEN, SYÖVYTTÄVÄ, N.O.S. tai VÄRIAINEEN PUOLIVALMISTE, NESTEMÄINEN, SYÖVYTTÄVÄ, N.O.S.
2802 KUPARIKLORIDI
2803 GALLIUM
2805 LITIUMHYDRIDI, VALETTU, KIINTEÄ
2806 LITIUMNITRIDI
2807 Magnetisoitu materiaali
2809 ELOHOPEA
2810 MYRKYLLINEN NESTE, ORGAANINEN, N.O.S.
2811 MYRKYLLINEN KIINTEÄ AINE, ORGAANINEN, N.O.S.
2812 Natriumaluminaatti, kiinteä
2813 VEDEN KANSSA REAGOIVA KIINTEÄ AINE, N.O.S.
2814 TARTUNTAVAARALLINEN AINE, IHMISIIN VAIKUTTAVA / (vain eläinperäinen materiaali) / jäähdytetyssä nestemäisessä typessä
2815 N-AMINOETYYLIPIPERATSIINI
2817 Ammoniumbifluoridiliuos, ks. / AMMONIUMVETYDIFLUORIDILIUOS
2818 AMMONIUMPOLYSULFIDILIUOS
2819 AMYYLIFOSFAATTI
2820 VOIHAPPO
2821 FENOLILIUOS
2822 2-KLOORIPYRIDIINI
2823 KROTONIHAPPO, KIINTEÄ
2826 ETYYLIKLOORITIOFORMIAATTI
2829 KAPRONIHAPPO
2830 LITIUMPIIRAUTA
2831 1,1,1-TRIKLOORIETAANI
2834 FOSFORIHAPOKE
2835 NATRIUMALUMIINIHYDRIDI
2837 VETYSULFAATTI (BISULFAATTI), VESILIUOS
2838 VINYYLIBUTYRAATTI, STABILOITU
2839 ALDOLI (3-HYDROKSIBUTYYRIALDEHYDI)
2840 BUTYRALDOKSIIMI
2841 DI-n-AMYYLIAMIINI
2842 NITROETAANI
2844 KALSIUMPIIMANGAANI
2845 PYROFORINEN NESTE, ORGAANINEN, N.O.S.
2846 PYROFORINEN KIINTEÄ AINE, ORGAANINEN, N.O.S
2849 3-KLOORIPROPANOLI-1
2850 PROPYLEENITETRAMEERI (TETRAPROPYLEENI)
2851 BOORITRIFLUORIDIDIHYDRAATTI
2852 DIPIKRYYLISULFIDI, KOSTUTETTU, vähintään 10 massa-% vettä sisältävänä
2853 MAGNESIUMFLUORISILIKAATTI / Magnesiumpiifluoridi, ks.
2854 AMMONIUMFLUORISILIKAATTI
2855 SINKKIFLUORISILIKAATTI / Sinkkipiifluoridi, ks.
2856 PIIFLUORIDIT (FLUORISILIKAATIT), N.O.S.
2857 KYLMÄKONEET, jotka sisältävät palamatonta, myrkytöntä kaasua tai ammoniakkiliuosta (UN 2672)
2858 ZIRKONIUM, KUIVA, lankakelana, metallilevyinä, nauhoina (paksuus alle 254 µm mutta vähintään 18 µm)
2859 AMMONIUMMETAVANADAATTI
2861 AMMONIUMPOLYVANADAATTI
2862 VANADIUMPENTOKSIDI, ei sulatettuna
2863 NATRIUMAMMONIUMVANADAATTI
2864 KALIUMMETAVANADAATTI
2865 HYDROKSYYLIAMIINISULFAATTI
2869 TITAANITRIKLORIDI, SEOS
2870 ALUMIINIBOORIHYDRIDI / ALUMIINIBOORIHYDRIDIÄ SISÄLTÄVÄ LAITE
2871 ANTIMONIJAUHE
2872 DIBROMIKLOORIPROPAANIT
2873 DIBUTYYLIAMINOETANOLI
2874 FURFURYYLIALKOHOLI
2875 HEKSAKLOROFEENI
2876 RESORSINOLI
2878 TITAANIN HUOKOISET GRANULAATIT tai TITAANIN HUOKOINEN JAUHE
2879 Seleenioksidikloridi, ks. / SELEENIOKSIKLORIDI
2880 KALSIUMHYPOKLORIITTI, HYDRATOITU tai KALSIUMHYPOKLORIITTI, HYDRATOITU SEOS vähintään 5,5 % mutta enintään 16 % vettä sisältävä
2881 METALLIKATALYYTTI, KUIVA
2900 TARTUNTAVAARALLINEN AINE, vain ELÄIMIIN VAIKUTTAVA / (vain eläinperäinen materiaali) /  jäähdytetyssä nestemäisessä typessä
2901 BROMIKLORIDI
2902 TORJUNTA-AINE, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN, N.O.S
2903 TORJUNTA-AINE, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN, PALAVA, N.O.S., leimahduspiste vähintään 23 °C
2904 KLOORIFENOLAATIT, NESTEMÄISET tai FENOLAATIT, NESTEMÄISET
2905 KLOORIFENOLAATIT, KIINTEÄT tai FENOLAATIT, KIINTEÄT
2907 ISOSORBIDIDINITRAATIN SEOS, jossa on vähintään 60 % laktoosia, mannoosia, tärkkelystä tai kalsiumvetyfosfaattia
2908 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, PERUSKOLLI - TYHJÄ PAKKAUS
2909 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, PERUSKOLLI - LUONNONURAANISTA tai KÖYHDYTETYSTÄ URAANISTA tai LUONNONTORIUMISTA TEHDYT VALMISTEET
2910 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, PERUSKOLLI - RAJOITETTU MÄÄRÄ AINETTA
2911 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, PERUSKOLLI - KOJEET tai VALMISTEET
2912 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, VÄHÄINEN OMINAISAKTIIVISUUS (LSA-I), fissioitumaton tai vapautettu fissioituva
2913 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, PINTAKONTAMINOITUNEET ESINEET (SCO-I tai SCO-II), fissioitumaton tai vapautettu fissioituva
2915 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, A-TYYPIN KOLLISSA, ei erityismuodossa oleva, fissioitumaton tai vapautettu fissioituva
2916 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, B(U)-TYYPIN KOLLISSA, fissioitumaton tai vapautettu fissioituva
2917 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, B(M)-TYYPIN KOLLISSA, fissioitumaton tai vapautettu fissioituva
2919 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, KULJETUS ERITYISJÄRJESTELYIN, fissioitumaton tai vapautettu fissioituva
2920 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, PALAVA, N.O.S.
2921 SYÖVYTTÄVÄ KIINTEÄ AINE, PALAVA, N.O.S.
2922 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, MYRKYLLINEN, N.O.S.
2923 SYÖVYTTÄVÄ KIINTEÄ AINE, MYRKYLLINEN, N.O.S.
2924 PALAVA NESTE, SYÖVYTTÄVÄ, N.O.S.
2925 ORGAANISET SYÖVYTTÄVÄT HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET, N.O.S.
2926 ORGAANISET MYRKYLLISET HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET, N.O.S.
2927 MYRKYLLINEN NESTE, SYÖVYTTÄVÄ, ORGAANINEN, N.O.S.
2928 MYRKYLLINEN KIINTEÄ AINE, SYÖVYTTÄVÄ, ORGAANINEN, N.O.S.
2929 MYRKYLLINEN NESTE, PALAVA, ORGAANINEN, N.O.S.
2930 MYRKYLLINEN KIINTEÄ AINE, PALAVA, ORGAANINEN, N.O.S.
2931 VANADYYLISULFAATTI
2933 METYYLI-2-KLOORIPROPIONAATTI
2934 ISOPROPYYLI-2-KLOORIPROPIONAATTI
2935 ETYYLI-2-KLOORIPROPIONAATTI
2936 TIOLAKTAATTIHAPPO
2937 alfa-METYYLIBENTSYYLIALKOHOLI, NESTEMÄINEN
2940 9-FOSFABISYKLONONAANIT (SYKLO-OKTADIEENIFOSFIINIT)
2941 FLUORIANILIINIT
2942 2-TRIFLUORIMETYYLIANILIINI
2943 TETRAHYDROFURFURYYLIAMIINI
2945 N-METYYLIBUTYYLIAMIINI
2946 2-AMINO-5-DIETYYLIAMINOPENTAANI
2947 ISOPROPYYLIKLOORIASETAATTI
2948 3-TRIFLUORIMETYYLIANILIINI
2949 NATRIUMVETYSULFIDI, vähintään 25 % KIDEVETTÄ SISÄLTÄVÄ
2950 MAGNESIUMRAKEET, PÄÄLLYSTETYT, partikkelikoko vähintään 149 µm
2956 5-tert-BUTYYLI-2,4,6-TRINITRO-m-KSYLEENI (KSYLEENIMYSKI)
2965 BOORITRIFLUORIDIDIMETYYLIETERAATTI
2966 Merkaptoetanoli, ks. / TIOGLYKOLI
2967 Aminosulfonihappo, ks. / SULFAMIINIHAPPO
2968 MANEB, STABILOITU tai MANEBVALMISTE, STABILOITU itsestään kuumenemista vastaan / Mangaanietyleeni-1,2-bis-ditiokarbamaatti, ks.
2969 RISIINISIEMENET tai RISIINIJAUHO tai RISIINIKAKUT tai RISIINIHIUTALEET
2977 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, URAANIHEKSAFLUORIDI, FISSIOITUVAA
2978 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, URAANIHEKSAFLUORIDI, fissioitumaton tai vapautettu fissioituva
2983 ETYLEENIOKSIDIN JA PROPYLEENIOKSIDIN SEOS, enintään 30 % etyleenioksidia sisältävä
2984 VETYPEROKSIDIN VESILIUOS, vähintään 8 % mutta alle 20 % vetyperoksidia sisältävä (stabiloitu tarvittaessa)
2985 KLOORISILAANIT, PALAVAT, SYÖVYTTÄVÄT, N.O.S.
2986 KLOORISILAANIT, SYÖVYTTÄVÄT, PALAVAT, N.O.S.
2987 KLOORISILAANIT, SYÖVYTTÄVÄT, N.O.S.
2988 KLOORISILAANIT, VEDEN KANSSA REAGOIVAT, PALAVAT, SYÖVYTTÄVÄT, N.O.S.
2989 LYIJYFOSFIITTI, KAKSIEMÄKSINEN
2990 HENGENPELASTUSLAITTEET, ITSESTÄÄN TÄYTTYVÄT
2991 TORJUNTA-AINE, KARBAMAATTIYHDISTE, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN, PALAVA, leimahduspiste vähintään 23 °C
2992 TORJUNTA-AINE, KARBAMAATTIYHDISTE, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN
2993 TORJUNTA-AINE, ARSEENIPOHJAINEN, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN, PALAVA, leimahduspiste vähintään 23 °C
2994 TORJUNTA-AINE, ARSEENIPOHJAINEN, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN
2995 TORJUNTA-AINE, ORGAANINEN KLOORIYHDISTE, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN, PALAVA, leimahduspiste vähintään 23 °C
2996 TORJUNTA-AINE, ORGAANINEN KLOORIYHDISTE, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN
2997 TORJUNTA-AINE, TRIATSIINIYHDISTE, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN, PALAVA, leimahduspiste vähintään 23 °C
2998 TORJUNTA-AINE, TRIATSIINIYHDISTE, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN
3005 TORJUNTA-AINE, TIOKARBAMAATTIYHDISTE, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN, PALAVA, leimahduspiste vähintään 23 °C
3006 TORJUNTA-AINE, TIOKARBAMAATTIYHDISTE, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN
3009 TORJUNTA-AINE, KUPARIPOHJAINEN, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN, PALAVA, leimahduspiste vähintään 23 °C
3010 TORJUNTA-AINE, KUPARIPOHJAINEN, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN
3011 TORJUNTA-AINE, ELOHOPEAPOHJAINEN, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN, PALAVA, leimahduspiste vähintään 23 °C
3012 TORJUNTA-AINE, ELOHOPEAPOHJAINEN, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN
3013 TORJUNTA-AINE, SUBSTITUOITU NITROFENOLILLA, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN, PALAVA, leimahduspiste vähintään 23 °C
3014 TORJUNTA-AINE, SUBSTITUOITU NITROFENOLILLA, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN
3015 TORJUNTA-AINE, BIPYRIDIILIUMIYHDISTE, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN, PALAVA, leimahduspiste vähintään 23 °C
3016 TORJUNTA-AINE, BIPYRIDIILIUMIYHDISTE, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN
3017 TORJUNTA-AINE, ORGAANINEN FOSFORIYHDISTE, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN, PALAVA, leimahduspiste vähintään 23 °C
3018 TORJUNTA-AINE, ORGAANINEN FOSFORIYHDISTE, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN
3019 TORJUNTA-AINE, ORGAANINEN TINAYHDISTE, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN, PALAVA, leimahduspiste vähintään 23 °C
3020 TORJUNTA-AINE, ORGAANINEN TINAYHDISTE, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN
3021 TORJUNTA-AINE, NESTEMÄINEN, PALAVA, MYRKYLLINEN, N.O.S., leimahduspiste alle 23 °C
3022 1,2-BUTYLEENIOKSIDI, STABILOITU
3023 2-METYYLI-2-HEPTAANITIOLI
3024 TORJUNTA-AINE, KUMARIINIJOHDANNAINEN, NESTEMÄINEN, PALAVA, MYRKYLLINEN, leimahduspiste alle 23 °C
3025 TORJUNTA-AINE, KUMARIINIJOHDANNAINEN, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN, PALAVA, leimahduspiste vähintään 23 °C
3026 TORJUNTA-AINE, KUMARIINIJOHDANNAINEN, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN
3027 TORJUNTA-AINE, KUMARIINIJOHDANNAINEN, KIINTEÄ, MYRKYLLINEN
3028 KUIVA-AKUT, KIINTEÄÄ KALIUMHYDROKSIDIA SISÄLTÄVÄT, sähkövaraaja / Patterit, ks.
3048 ALUMIINIFOSFIDITORJUNTA-AINE
3054 SYKLOHEKSYYLIMERKAPTAANI
3055 2-(2-AMINOETOKSI)ETANOLI
3056 n-HEPTALDEHYDI
3057 TRIFLUORIASETYYLIKLORIDI
3064 NITROGLYSEROLILIUOS ALKOHOLISSA, yli 1 % mutta enintään 5 % nitroglyserolia sisältävä
3065 ALKOHOLIJUOMAT, jotka sisältävät yli 24 tilavuus-% ja enintään 70 tilavuus-% alkoholia / ALKOHOLIJUOMAT, jotka sisältävät yli 70 tilavuus-% alkoholia
3066 Emali, ks. / Kiillote, ks. / Lakka, ks. / MAALI (mukaan lukien maali, lakka, emali, petsi, sellakka, vernissa, kiillote, nestemäinen täyteaine ja nestemäinen pohjalakka) tai MAALIEN KALTAISET AINEET (mukaan lukien maalien ohenteet ja liuotinaineet) / MAALI (mukaan lukien maali, lakka, emali, petsi, sellakka, vernissa, kiillote, nestemäinen täyteaine ja nestemäinen pohjalakka) tai MAALIEN KALTAISET AINEET (mukaan lukien maalien ohenteet ja liuotinaineet) / Maalien liuotinaineet, ks. / Maalien ohenteet, ks. / Nestemäinen pohjalakka, ks. / Nestemäinen täyteaine, ks. / Petsi, ks. / Sellakka, ks. / Vernissa, ks.
3070 ETEENIOKSIDIN JA DIKLOORIDIFLUORIMETAANIN SEOS, joka sisältää enintään 12,5 % eteenioksidia
3071 MERKAPTAANIT, NESTEMÄISET, MYRKYLLISET, PALAVAT, N.O.S. tai MERKAPTAANISEOS, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN, PALAVA, N.O.S.
3072 HENGENPELASTUSLAITTEET, EI ITSESTÄÄN TÄYTTYVÄT, jotka sisältävät vaarallisia aineita osana varusteita
3073 VINYYLIPYRIDIINIT, STABILOIDUT
3077 YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, KIINTEÄ, N.O.S
3078 CERIUM, lastuina tai soramaisena
3079 METAKRYYLINITRIILI, STABILOITU
3080 ISOSYANAATIT, MYRKYLLISET, PALAVAT, N.O.S. tai ISOSYANAATTILIUOS, MYRKYLLINEN, PALAVA, N.O.S.
3082 YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, N.O.S.
3083 PERKLORYYLIFLUORIDI
3084 SYÖVYTTÄVÄ KIINTEÄ AINE, HAPETTAVA, N.O.S.
3085 HAPETTAVA KIINTEÄ AINE, SYÖVYTTÄVÄ, N.O.S.
3086 MYRKYLLINEN KIINTEÄ AINE, HAPETTAVA, N.O.S.
3087 HAPETTAVA KIINTEÄ AINE, MYRKYLLINEN, N.O.S.
3088 ITSESTÄÄN KUUMENEVA KIINTEÄ AINE, ORGAANINEN, N.O.S.
3089 METALLIJAUHE, HELPOSTI SYTTYVÄ, N.O.S.
3090 LITIUMMETALLI-AKUT (mukaan lukien litiumseos-akut) / Patterit, ks.
3091 LITIUMMETALLI-AKUT, JOTKA SISÄLTYVÄT LAITTEESEEN tai LITIUMMETALLI-AKUT, JOTKA ON PAKATTU LAITTEIDEN KANSSA (mukaan lukien litiumseos-akut) / Patterit, ks.
3092 1-METOKSI-2-PROPANOLI
3093 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPETTAVA, N.O.S.
3094 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, VEDEN KANSSA REAGOIVA, N.O.S.
3095 SYÖVYTTÄVÄ KIINTEÄ AINE, ITSESTÄÄN KUUMENEVA, N.O.S.
3096 SYÖVYTTÄVÄ KIINTEÄ AINE, VEDEN KANSSA REAGOIVA, N.O.S.
3097 HELPOSTI SYTTYVÄ KIINTEÄ AINE, HAPETTAVA, N.O.S.
3098 HAPETTAVA NESTE, SYÖVYTTÄVÄ, N.O.S
3099 HAPETTAVA NESTE, MYRKYLLINEN, N.O.S.
3100 HAPETTAVA KIINTEÄ AINE, ITSESTÄÄN KUUMENEVA, N.O.S.
3101 1,1-Di-(tert-BUTYYLIPEROKSI)-3,3,5-TRIMETYYLISYKLOHEKSAANI, ks. / 1,1-Di-(tert-BUTYYLIPEROKSI)-SYKLOHEKSAANI, ks. / 2,5-DIMETYYLI-2,5-di-(tert-BUTYYLIPEROKSI)HEKSYYNI-3, ks. / METYYLIETYYLIKETONIPEROKSIDI(T), ks. / ORGAANINEN PEROKSIDI TYYPPI B, NESTEMÄINEN / tert-AMYYLIPEROKSI-3,5,5-TRIMETYYLIHEKSANOAATTI, ks. / tert-BUTYYLIPEROKSIASETAATTI, ks.
3102 2,2-DIHYDROPEROKSIPROPAANI, ks. / 2,5-DIMETYYLI-2,5-di-(BENTSOYYLIPEROKSI)HEKSAANI, ks. / 3-KLOORIPEROKSIBENTSOEHAPPO, ks. / Di-(2-FENOKSIETYYLI)-PEROKSIDIKARBONAATTI, ks. / Di-2,4-DIKLOORIBENTSOYYLIPEROKSIDI, ks. / Di-4-KLOORIBENTSOYYLIPEROKSIDI, ks. / DIBENTSOYYLIPEROKSIDI, ks. / DISUKKIINIHAPPOPEROKSIDI, ks. / ORGAANINEN PEROKSIDI TYYPPI B, KIINTEÄ / tert-BUTYYLIMONOPEROKSIMALEAATTI, ks.
3103 1,1-Di-(tert-AMYYLIPEROKSI)-SYKLOHEKSAANI, ks. / 1,1-Di-(tert-BUTYYLIPEROKSI)-3,3,5-TRIMETYYLISYKLOHEKSAANI, ks. / 1,1-Di-(tert-BUTYYLIPEROKSI)-SYKLOHEKSAANI, ks. / 1,6-DI-(tert-butyyliperoksikarbonyyloksi)heksaani, ks. / 2,2-Di-(tert-BUTYYLIPEROKSI)-BUTAANI, ks. / 2,5-DIMETYYLI-2,5-di-(tert-BUTYYLIPEROKSI)HEKSYYNI-3, ks. / ETYYLI-3,3-di-(tert-BUTYYLIPEROKSI)BUTYRAATTI, ks. / n-BUTYYLI-4,4-DI-(tert-BUTYYLIPEROKSI)VALERAATTI, ks. / ORGAANINEN PEROKSIDI TYYPPI C, NESTEMÄINEN / ORGAANINEN PEROKSIDI, NESTEMÄINEN, NÄYTE, ks. / tert-AMYYLIPEROKSIBENTSOAATTI, ks. / tert-AMYYLIPEROKSI-ISOPROPYYLIKARBONAATTI, ks. / tert-BUTYYLIHYDROPEROKSIDI + Di-tert-BUTYYLIPEROKSIDI, ks. / tert-BUTYYLIHYDROPEROKSIDI, ks. / tert-BUTYYLIMONOPEROKSIMALEAATTI, ks. / tert-BUTYYLIPEROKSI-2-METYYLIBENTSOAATTI, ks. / tert-BUTYYLIPEROKSIBENTSOAATTI, ks. / tert-BUTYYLIPEROKSIASETAATTI, ks. / tert-BUTYYLIPEROKSI-ISOPROPYYLIKARBONAATTI, ks.
3104 2,5-DIMETYYLI-2,5-di-(BENTSOYYLIPEROKSI)HEKSAANI, ks. / 2,5-DIMETYYLI-2-5-DIHYDROPEROKSIHEKSAANI, ks. / DIBENTSOYYLIPEROKSIDI, ks. / ORGAANINEN PEROKSIDI TYYPPI C, KIINTEÄ / ORGAANINEN PEROKSIDI, KIINTEÄ, NÄYTE, ks. / SYKLOHEKSANONIPEROKSIDI(T), ks.
3105 1-(2-tert-BUTYYLIPEROKSI-ISOPROPYYLI)-3-ISOPROPENYYLIBENTSEENI, ks. /1,1,3,3-TETRAMETYYLIBUTYYLI-HYDROPEROKSIDI, ks. /1,1-Di-(tert-BUTYYLIPEROKSI)-SYKLOHEKSAANI, ks. /2,2-Di-(tert-BUTYYLIPEROKSI)PROPAANI, ks. /2,5-DIMETYYLI-2,5-di-(3,5,5-TRIMETYYLIHEKSANOYYLIPEROKSI)HEKSAANI, ks. /2,5-DIMETYYLI-2,5-di-(tert-BUTYYLIPEROKSI)HEKSAANI, ks. /3,6,9-TRIETYYLI-3,6,9-TRIMETYYLI-1,4,7-TRIPEROKSONAANI, ks. /ASETYYLIASETONIPEROKSIDI, ks. /Di-(tert-BUTYYLIPEROKSI)FTALAATTI, ks. /Di-tert-BUTYYLIPEROKSIATSELAATTI, ks. /ETYYLI-3,3-di-(tert-AMYYLIPEROKSI)BUTYRAATTI, ks. /ETYYLI-3,3-di-(tert-BUTYYLIPEROKSI)BUTYRAATTI, ks. /METYYLIETYYLIKETONIPEROKSIDI(T), ks. /METYYLI-ISOBUTYYLIKETONIPEROKSIDI(T), ks. /ORGAANINEN PEROKSIDI TYYPPI D, NESTEMÄINEN /PEROKSIETIKKAHAPPO, TYYPPI D, ks. /PINANYYLIHYDROPEROKSIDI, ks. /-PEROKSIDI, ks. /SYKLOHEKSANONIPEROKSIDI(T), ks. / tert-AMYYLIPEROKSI-2-ETYYLIHEKSYYLIKARBONAATTI, ks.
3106 2,2-Di-(4,4-Di-(tert-BUTYYLIPEROKSI)-SYKLOHEKSYYLI)PROPAANI, ks. / 2,2-Di-(tert-BUTYYLIPEROKSI)PROPAANI, ks. / 2,5-DIMETYYLI-2,5-di-(BENTSOYYLIPEROKSI)HEKSAANI, ks. / 2,5-DIMETYYLI-2,5-di-(tert-BUTYYLIPEROKSI)HEKSYYNI-3, ks. / 3-KLOORIPEROKSIBENTSOEHAPPO, ks. / ASETYYLIASETONIPEROKSIDI, ks. / Di-(1-HYDROKSISYKLOHEKSYYLI)PEROKSIDI, ks. / Di-(2-FENOKSIETYYLI)-PEROKSIDIKARBONAATTI, ks. / Di-(2-tert-BUTYYLIPEROKSI-ISOPROPYYLI)BENTSEENI(T), ks. / Di-(tert-BUTYYLIPEROKSI)FTALAATTI, ks. / Di-(4-METYYLIBENTSOYYLI)PEROKSIDI, ks. / Di-(tert-BUTYYLIPEROKSI)FTALAATTI, ks. / Di-2,4-DIKLOORIBENTSOYYLIPEROKSIDI, ks. / Di-4-KLOORIBENTSOYYLIPEROKSIDI, ks. / DIBENTSOYYLIPEROKSIDI, ks. / Di-ISOPROPYYLIBENTSEENI-DIHYDROPEROKSIDI, ks. / DILAUROYYLIPEROKSIDI, ks.
3107 1,1-Di-(tert-BUTYYLIPEROKSI)-3,3,5-TRIMETYYLISYKLOHEKSAANI, ks. /  1,1-Di-(tert-BUTYYLIPEROKSI)-SYKLOHEKSAANI, ks. / 2,2-Di-(4,4-Di-(tert-BUTYYLIPEROKSI)-SYKLOHEKSYYLI)PROPAANI, ks. / Di-tert-AMYYLIPEROKSIDI, ks./  Di-tert-BUTYYLIPEROKSIDI, ks. / KUMYYLIHYDROPEROKSIDI, ks. / METYYLIETYYLIKETONIPEROKSIDI(T), ks. / ORGAANINEN PEROKSIDI TYYPPI E, NESTEMÄINEN / PEROKSIETIKKAHAPPO, TYYPPI E, ks. / POLYEETTERIPOLY-tert-BUTYYLIPEROKSIKARBONAATTI, ks. / tert-AMYYLIHYDROPEROKSIDI, ks. / tert-BUTYYLIHYDROPEROKSIDI, ks. / tert-BUTYYLIKUMYYLIPEROKSIDI, ks.
3108 1-(2-tert-BUTYYLIPEROKSI-ISOPROPYYLI)-3-ISOPROPENYYLIBENTSEENI, ks. / 2,5-DIMETYYLI-2,5-di-(tert-BUTYYLIPEROKSI)HEKSAANI, ks. / DIBENTSOYYLIPEROKSIDI, ks. / n-BUTYYLI-4,4-DI-(tert-BUTYYLIPEROKSI)VALERAATTI, ks. / ORGAANINEN PEROKSIDI TYYPPI E, KIINTEÄ / tert-BUTYYLIKUMYYLIPEROKSIDI, ks. /  tert-BUTYYLIMONOPEROKSIMALEAATTI, ks.
3109 1,1-Di-(tert-BUTYYLIPEROKSI)-SYKLOHEKSAANI, ks. / 2,5-DIMETYYLI-2,5-di-(tert-BUTYYLIPEROKSI)HEKSAANI, ks. / DIBENTSOYYLIPEROKSIDI, ks. / DILAUROYYLIPEROKSIDI, ks. / Di-tert-BUTYYLIPEROKSIDI, ks. / ISOPROPYYLIKUMYYLIHYDROPEROKSIDI, ks. / KUMYYLIHYDROPEROKSIDI, ks. / ORGAANINEN PEROKSIDI TYYPPI F, NESTEMÄINEN / PEROKSIETIKKAHAPPO, TYYPPI F, ks. / PINANYYLIHYDROPEROKSIDI, ks. / p-MENTYYLIHYDROPEROKSIDI, ks. / tert-BUTYYLIHYDROPEROKSIDI, ks. / tert-BUTYYLIPEROKSI-3,5,5-TRIMETYYLIHEKSANOAATTI, ks. / tert-BUTYYLIPEROKSIASETAATTI, ks.
3110 1,1-Di-(tert-BUTYYLIPEROKSI)-3,3,5-TRIMETYYLISYKLOHEKSAANI, ks. / DIKUMYYLIPEROKSIDI, ks. / ORGAANINEN PEROKSIDI TYYPPI F, KIINTEÄ / 
3111 DI-ISOBUTYRYYLIPEROKSIDI, ks. / ISOPROPYYLI-sek-BUTYYLIPEROKSIDIKARBONAATTI + DI-sek-BUTYYLIPEROKSIDI-KARBONAATTI + DI-ISOPROPYYLI-PEROKSIDIKARBONAATTI, ks. / ORGAANINEN PEROKSIDI TYYPPI B, NESTEMÄINEN, LÄMPÖTILAVALVOTTU / tert-BUTYYLIPEROKSI-ISOBUTYRAATTI, ks.
3112 ASETYYLISYKLOHEKSAANISULFONYYLIPEROKSIDI, ks. / DI-(2-METYYLIBENTSOYYLI)PEROKSIDI, ks. / DI-ISOPROPYYLIPEROKSIDIKARBONAATTI, ks. / DISYKLOHEKSYYLIPEROKSI-DIKARBONAATTI, ks. / ORGAANINEN PEROKSIDI TYYPPI B, KIINTEÄ, LÄMPÖTILAVALVOTTU
3113 2,5-DIMETYYLI-2,5-DI-(2-ETYYLI-HEKSANOYYLIPEROKSI)HEKSAANI, ks. / DI-(2-ETYYLIHEKSYYLI)-PEROKSIDIKARBONAATTI, ks. / DI-n-PROPYYLIPEROKSIDI-KARBONAATTI, ks. / DI-sek-BUTYYLIPEROKSIDI-KARBONAATTI, ks. / ORGAANINEN PEROKSIDI TYYPPI C, NESTEMÄINEN, LÄMPÖTILAVALVOTTU / ORGAANINEN PEROKSIDI, NESTEMÄINEN, NÄYTE, LÄMPÖTILAVALVOTTU, ks. / tert-AMYYLIPEROKSIPIVALAATTI, ks. / tert-BUTYYLIPEROKSI-2-ETYYLIHEKSANOAATTI, ks. / tert-BUTYYLIPEROKSIDIETYYLIASETAATTI, ks. / tert-BUTYYLIPEROKSIPIVALAATTI, ks.
3114 DI-(4-tert-BUTYYLISYKLOHEKSYYLI)-PEROKSIDIKARBONAATTI, ks. / DIDEKANOYYLIPEROKSIDI, ks. / DI-n-OKTANOYYLIPEROKSIDI, ks. / DISYKLOHEKSYYLIPEROKSI-DIKARBONAATTI, ks. / ORGAANINEN PEROKSIDI TYYPPI C, KIINTEÄ, LÄMPÖTILAVALVOTTU / ORGAANINEN PEROKSIDI, KIINTEÄ, NÄYTE, LÄMPÖTILAVALVOTTU, ks.
3115 1-(2-ETYYLIHEKSANOYYLIPEROKSI)-1,3-DIMETYYLIBUTYYLI-PEROKSIPIVALAATTI, ks. / 1,1,3,3-TETRAMETYYLIBUTYYLI-PEROKSI-2-ETYYLIHEKSANOAATTI, ks. / 1,1,3,3-TETRAMETYYLIBUTYYLI-PEROKSINEODEKANOAATTI, ks. / 1,1,3,3-TETRAMETYYLIBUTYYLI-PEROKSIPIVALAATTI, ks. / ASETYYLISYKLOHEKSAANISULFONYYLIPEROKSIDI, ks. / BUTYYLIPEROKSINEODEKANOAATTI, ks. / BUTYYLIPEROKSINEODEKANOAATTI, ks. / DI-(2-ETOKSIETYYLI)-PEROKSIDIKARBONAATTI, ks. / DI-(2-ETYYLIHEKSYYLI)-PEROKSIDIKARBONAATTI, ks. / DI-(2-NEODEKANOYYLIPEROKSI-ISOPROPYYLI)BENTSEENI, ks. / DI-(3,5,5-TRIMETYYLIHEKSANOYYLI)PEROKSIDI, ks. / DI-(3-METOKSIBUTYYLI)-PEROKSIDIKARBONAATTI, ks. / DI-(3-METYYLIBENTSOYYLI)-PEROKSIDI + BENTSOYYLI(3-METYYLIBENTSOYYLI)PEROKSIDI + DIBENTSOYYLIPEROKSIDI, ks. / DIASETONIALKOHOLIPEROKSIDIT, ks.
3116 DIMYRISTYYLIPEROKSIDI-KARBONAATTI, ks. / DI-n-NONANOYYLIPEROKSIDI, ks. / DISETYYLIPEROKSIDIKARBONAATTI, ks. / DISUKKIINIHAPPOPEROKSIDI, ks. / ORGAANINEN PEROKSIDI TYYPPI D, KIINTEÄ, LÄMPÖTILAVALVOTTU
3117 1,1-DIMETYYLI-3-HYDROKSI-BUTYYLIPEROKSINEOHEPTA-NOAATTI, ks./  DI-(2-ETYYLIHEKSYYLI)-PEROKSIDIKARBONAATTI, ks. / DI-n-BUTYYLIPEROKSIDIKARBONAATTI, ks. / DIPROPIONYYLIPEROKSIDI, ks. / DISYKLOHEKSYYLIPEROKSI-DIKARBONAATTI, ks. / ORGAANINEN PEROKSIDI TYYPPI E, NESTEMÄINEN, LÄMPÖTILAVALVOTTU / tert-BUTYYLIPEROKSI-2-ETYYLIHEKSANOAATTI, ks. / tert-BUTYYLIPEROKSINEOHEPTANOAATTI, ks.
3118 BUTYYLIPEROKSINEODEKANOAATTI, ks. / DI-n-BUTYYLIPEROKSIDIKARBONAATTI, ks. / ORGAANINEN PEROKSIDI TYYPPI E, KIINTEÄ, LÄMPÖTILAVALVOTTU / PEROKSILAURIINIHAPPO, ks. / tert-BUTYYLIPEROKSI-2-ETYYLIHEKSANOAATTI, ks.
3119 1,1,3,3-TETRAMETYYLIBUTYYLI-PEROKSINEODEKANOAATTI, ks. / DI-(4-tert-BUTYYLISYKLOHEKSYYLI)-PEROKSIDIKARBONAATTI, ks. / BUTYYLIPEROKSINEODEKANOAATTI, ks. / DI-(2-ETYYLIHEKSYYLI)-PEROKSIDIKARBONAATTI, ks. / DI-(3,5,5-TRIMETYYLIHEKSANOYYLI)PEROKSIDI, ks. / DI-(4-tert-BUTYYLISYKLOHEKSYYLI)-PEROKSIDIKARBONAATTI, ks. / DIMYRISTYYLIPEROKSIDI-KARBONAATTI, ks. / DISETYYLIPEROKSIDIKARBONAATTI, ks. / KUMYYLIPEROKSINEODEKANOAATTI, ks. / ORGAANINEN PEROKSIDI TYYPPI F, NESTEMÄINEN, LÄMPÖTILAVALVOTTU / tert-BUTYYLIPEROKSI-2-ETYYLIHEKSANOAATTI, ks. / tert-BUTYYLIPEROKSIPIVALAATTI, ks.
3120 DI-(2-ETYYLIHEKSYYLI)-PEROKSIDIKARBONAATTI, ks. / ORGAANINEN PEROKSIDI TYYPPI F, KIINTEÄ, LÄMPÖTILAVALVOTTU
3121 HAPETTAVA KIINTEÄ AINE, VEDEN KANSSA REAGOIVA, N.O.S.
3122 MYRKYLLINEN NESTE, HAPETTAVA, N.O.S.
3123 MYRKYLLINEN NESTE, VEDEN KANSSA REAGOIVA, N.O.S.
3124 MYRKYLLINEN KIINTEÄ AINE, ITSESTÄÄN KUUMENEVA, N.O.S.
3125 MYRKYLLINEN KIINTEÄ AINE, VEDEN KANSSA REAGOIVA, N.O.S.
3126 ITSESTÄÄN KUUMENEVA KIINTEÄ AINE, SYÖVYTTÄVÄ, ORGAANINEN, N.O.S.
3127 ITSESTÄÄN KUUMENEVA HAPETTAVA KIINTEÄ AINE, N.O.S.
3128 ITSESTÄÄN KUUMENEVA KIINTEÄ AINE, ORGAANINEN, MYRKYLLINEN, N.O.S.
3129 VEDEN KANSSA REAGOIVA NESTEMÄINEN AINE, SYÖVYTTÄVÄ, N.O.S.
3130 VEDEN KANSSA REAGOIVA NESTEMÄINEN AINE, MYRKYLLINEN, N.O.S.
3131 VEDEN KANSSA REAGOIVA KIINTEÄ AINE, SYÖVYTTÄVÄ, N.O.S.
3132 VEDEN KANSSA REAGOIVA KIINTEÄ AINE, PALAVA, N.O.S.
3133 VEDEN KANSSA REAGOIVA KIINTEÄ AINE, HAPETTAVA, N.O.S.
3134 VEDEN KANSSA REAGOIVA KIINTEÄ AINE, MYRKYLLINEN, N.O.S.
3135 VEDEN KANSSA REAGOIVA KIINTEÄ AINE, ITSESTÄÄN KUUMENEVA, N.O.S.
3136 TRIFLUORIMETAANI, JÄÄHDYTETTY NESTE
3137 HAPETTAVA KIINTEÄ AINE, PALAVA, N.O.S.
3138 ETEENIN, ASETYLEENIN JA PROPEENIN SEOS, JÄÄHDYTETTY NESTE, joka sisältää vähintään 71,5 % eteeniä sekä enintään 22,5 % asetyleeniä ja enintään 6 % propeenia
3139 HAPETTAVA NESTE, N.O.S.
3140 ALKALOIDIT, NESTEMÄISET, N.O.S. tai ALKALOIDISUOLAT, NESTEMÄISET, N.O.S.
3141 ANTIMONIYHDISTE, NESTEMÄINEN, EPÄORGAANINEN, N.O.S.
3142 DESINFIOINTIAINE, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN, N.O.S.
3143 VÄRIAINE, KIINTEÄ, MYRKYLLINEN, N.O.S. tai VÄRIAINEEN PUOLIVALMISTE, KIINTEÄ, MYRKYLLINEN, N.O.S.
3144 NIKOTIINIYHDISTE, NESTEMÄINEN, N.O.S. tai NIKOTIINIVALMISTE, NESTEMÄINEN, N.O.S.
3145 ALKYYLIFENOLIT, NESTEMÄISET, N.O.S. (mukaan lukien C2-C12 homologit)
3146 ORGANOTINAYHDISTE, KIINTEÄ, N.O.S.
3147 VÄRIAINE, KIINTEÄ, SYÖVYTTÄVÄ, N.O.S. tai VÄRIAINEEN PUOLIVALMISTE, KIINTEÄ, SYÖVYTTÄVÄ, N.O.S.
3148 VEDEN KANSSA REAGOIVA NESTE, N.O.S.
3149 VETYPEROKSIDIN JA PERETIKKAHAPON SEOS, STABILOITU, seoksena hapon ja veden kanssa sisältäen enintään 5 % peretikkahappoa
3150 LAITTEET, PIENET, HIILIVETYKAASULLA TOIMIVAT, sisältävät tyhjennysventtiilin; tai HIILIVETYKAASUTÄYTTÖPAKKAUKSET PIENIIN LAITTEISIIN, sisältävät tyhjennysventtiilin
3151 POLYHALOGENOIDUT BIFENYYLIT, NESTEMÄISET tai POLYHALOGENOIDUT TERFENYYLIT, NESTEMÄISET
3152 POLYHALOGENOIDUT BIFENYYLIT, KIINTEÄT tai POLYHALOGENOIDUT TERFENYYLIT, KIINTEÄT
3153 PERFLUORI(METYYLIVINYYLIEETTERI)
3154 PERFLUORI(ETYYLIVINYYLIEETTERI)
3155 PENTAKLOORIFENOLI
3156 PURISTETTU KAASU, HAPETTAVA, N.O.S.
3157 NESTEYTETTY KAASU, HAPETTAVA, N.O.S.
3158 KAASU, JÄÄHDYTETTY NESTE, N.O.S.
3159 1,1,1,2-TETRAFLUORIETAANI (KYLMÄAINEKAASU R 134a)
3160 NESTEYTETTY KAASU, MYRKYLLINEN, PALAVA, N.O.S.
3161 NESTEYTETTY KAASU, PALAVA, N.O.S.
3162 NESTEYTETTY KAASU, MYRKYLLINEN, N.O.S.
3163 NESTEYTETTY KAASU, N.O.S.
3164 ESINEET, PNEUMAATTISET (sisältävät palamatonta kaasua); tai ESINEET, HYDRAULISESTI PAINEISTETUT (sisältävät palamatonta kaasua)
3165 ILMA-ALUSTEN HYDRAULIPAINEEN KEHITTIMEN POLTTOAINESÄILIÖ (vedettömän hydratsiinin ja metyylihydratsiinin seosta sisältävä) (polttoaine M86)
3166 Polttomoottori tai ajoneuvo, jossa polttoaineena palavaa kaasua, tai ajoneuvo, jossa polttoaineena palavaa nestettä, tai polttokennomoottori, jossa polttoaineena palavaa kaasua, tai polttokennomoottori, jossa polttoaineena palavaa nestettä, tai polttokennolaitteistolla varustettu ajoneuvo, jossa polttoaineena palavaa kaasua, tai polttokennolaitteistolla varustettu ajoneuvo, jossa polttoaineena pal
3167 KAASUNÄYTE, PAINEETON, PALAVA, N.O.S., neste, ei jäähdytetty
3168 KAASUNÄYTE, PAINEETON, MYRKYLLINEN, PALAVA, N.O.S., neste, ei jäähdytetty
3169 KAASUNÄYTE, PAINEETON, MYRKYLLINEN, N.O.S., neste, ei jäähdytetty
3170 ALUMIININ SULATUKSEN SIVUTUOTE tai ALUMIININ UUDELLEEN SULATUKSEN SIVUTUOTE
3171 Akkukäyttöinen ajoneuvo tai akkukäyttöinen laite
3172 ELÄVISTÄ ORGANISMEISTA EROTETUT MYRKYT, NESTEMÄISET, N.O.S.
3174 TITAANIDISULFIDI
3175 KIINTEÄT AINEET tai kiinteiden aineiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), jotka SISÄLTÄVÄT PALAVIA NESTEITÄ, N.O.S., leimahduspiste enintään 60°C
3176 ORGAANINEN HELPOSTI SYTTYVÄ KIINTEÄ AINE, SULASSA MUODOSSA, N.O.S.
3178 EPÄORGAANINEN HELPOSTI SYTTYVÄ KIINTEÄ AINE, N.O.S.
3179 EPÄORGAANINEN, MYRKYLLINEN, HELPOSTI SYTTYVÄ KIINTEÄ AINE, N.O.S.
3180 EPÄORGAANINEN, SYÖVYTTÄVÄ HELPOSTI SYTTYVÄ KIINTEÄ AINE, N.O.S.
3181 ORGAANISTEN YHDISTEIDEN HELPOSTI SYTTYVÄT METALLISUOLAT, N.O.S.
3182 METALLIHYDRIDIT, HELPOSTI SYTTYVÄT, N.O.S
3183 ITSESTÄÄN KUUMENEVA NESTE, ORGAANINEN, N.O.S.
3184 ITSESTÄÄN KUUMENEVA NESTE, ORGAANINEN, MYRKYLLINEN, N.O.S.
3185 ITSESTÄÄN KUUMENEVA NESTE, SYÖVYTTÄVÄ, ORGAANINEN, N.O.S.
3186 ITSESTÄÄN KUUMENEVA NESTE, EPÄORGAANINEN, N.O.S
3187 ITSESTÄÄN KUUMENEVA NESTE, EPÄORGAANINEN, MYRKYLLINEN, N.O.S
3188 ITSESTÄÄN KUUMENEVA NESTE, EPÄORGAANINEN, SYÖVYTTÄVÄ, N.O.S.
3189 ITSESTÄÄN KUUMENEVA METALLIJAUHE, N.O.S
3190 ITSESTÄÄN KUUMENEVA KIINTEÄ AINE, EPÄORGAANINEN, N.O.S
3191 ITSESTÄÄN KUUMENEVA KIINTEÄ AINE, EPÄORGAANINEN, MYRKYLLINEN, N.O.S.
3192 ITSESTÄÄN KUUMENEVA KIINTEÄ AINE, EPÄORGAANINEN, SYÖVYTTÄVÄ, N.O.S.
3194 PYROFORINEN NESTE, EPÄORGAANINEN, N.O.S.
3200 PYROFORINEN KIINTEÄ AINE, EPÄORGAANINEN, N.O.S.
3205 MAA-ALKALIMETALLIEN ALKOHOLAATIT, N.O.S.
3206 ALKALIMETALLIALKOHOLAATIT, ITSESTÄÄN KUUMENEVAT, SYÖVYTTÄVÄT, N.O.S.
3208 METALLI, VEDEN KANSSA REAGOIVA, N.O.S.
3209 METALLI, VEDEN KANSSA REAGOIVA, ITSESTÄÄN KUUMENEVA, N.O.S.
3210 KLORAATIT, EPÄORGAANISET, VESILIUOKSINA, N.O.S
3211 PERKLORAATIT, EPÄORGAANISET, VESILIUOKSINA, N.O.S
3212 HYPOKLORIITIT, EPÄORGAANISET, N.O.S.
3213 BROMAATIT, EPÄORGAANISET, VESILIUOKSINA, N.O.S.
3214 PERMANGANAATIT, EPÄORGAANISET, VESILIUOKSINA, N.O.S.
3215 PERSULFAATIT, EPÄORGAANISET, N.O.S.
3216 PERSULFAATIT, EPÄORGAANISET, VESILIUOKSINA, N.O.S.
3218 NITRAATIT, EPÄORGAANISET, VESILIUOKSINA, N.O.S.
3219 NITRIITIT, EPÄORGAANISET, VESILIUOKSINA, N.O.S.
3220 PENTAFLUORIETAANI (KYLMÄAINEKAASU R 125)
3221 ITSEREAKTIIVINEN AINE, TYYPPI B, NESTEMÄINEN
3222 2-DIATSO-1-NAFTOLI-4-SULFONYYLIKLORIDI, ks. / 2-DIATSO-1-NAFTOLI-5-SULFONYYLIKLORIDI, ks. / ITSEREAKTIIVINEN AINE, TYYPPI B, KIINTEÄ
3223 ITSEREAKTIIVINEN AINE, TYYPPI C, NESTEMÄINEN / ITSEREAKTIIVINEN NÄYTE, NESTEMÄINEN, ks.
3224 2,2’-ATSODI(ISOBUTYRONITRIILI), ks. / ATSODIKARBONAMIDIVALMISTE, TYYPPI C, ks. / ITSEREAKTIIVINEN AINE, TYYPPI C, KIINTEÄ / ITSEREAKTIIVINEN NÄYTE, KIINTEÄ, ks. / N,N'-DINITROSO-N,N'-DIMETYYLITEREFTAALIAMIDI, ks. / N,N'-DINITROSOPENTA-METYLEENITETRA-AMIINI, ks.
3225 ITSEREAKTIIVINEN AINE, TYYPPI D, NESTEMÄINEN
3226 1,1'-ATSODI(HEKSAHYDRO-BENTSONITRIILI), ks. / 2,5-DIETOKSI-4-(4-MORFOLINYYLI)BENTSEENIDIATSONIUMSULFAATTI, ks. / 2-DIATSO-1-NAFTOLI-SULFONI-HAPPOESTERISEOS, TYYPPI D, ks. / 3-KLOORI-4-DIETYYLIAMINOBENTSEENIDIATSONIUMSINKKIKLORIDI, ks. / 4-(BENTSYYLI(ETYYLI)AMINO)-3-ETOKSIBENTSEENIDIATSONIUMSINKKIKLORIDI, ks. / 4-DIPROPYYLIAMINOBENTSEENI-DIATSONIUMSINKKIKLORIDI, ks. / 4-METYYLIBENTSEENISULFONYYLIHYDRATSIDI, ks. / ATSODIKARBONAMIDIVALMISTE, TYYPPI D, ks. / BENTSEENI-1,3-DISULFONYYLIHYDRATSIDI, ks. / BENTSEENISULFONYYLIHYDRATSIDI, ks. / DIFENYYLIOKSIDI-4,4'-DISULFONYYLIHYDRATSIDI, ks. / ITSEREAKTIIVINEN AINE, TYYPPI D, KIINTEÄ / NATRIUM-2-DIATSO-1-NAFTOLI-4-SULFONAATTI, ks. / NATRIUM-2-DIATSO-1-NAFTOLI-5-SULFONAATTI, ks.
3227 ITSEREAKTIIVINEN AINE, TYYPPI E, NESTEMÄINEN
3228 2,5-DIBUTOKSI-4-(4-MORFO-LINYYLI)BENTSEENIDIATSONIUM, TETRAKLOORISINKAATTI (2:1), ks. / 4-(DIMETYYLIAMINO)-BENTSEENIDIATSONIUMTRI-KLOORISINKAATTI (-1), ks. / ITSEREAKTIIVINEN AINE, TYYPPI E, KIINTEÄ
3229 ITSEREAKTIIVINEN AINE, TYYPPI F, NESTEMÄINEN
3230 ITSEREAKTIIVINEN AINE, TYYPPI F, KIINTEÄ
3231 ITSEREAKTIIVINEN AINE, TYYPPI B, NESTEMÄINEN, LÄMPÖTILAVALVOTTU
3232 ATSODIKARBONAMIDIVALMISTE, TYYPPI B, LÄMPÖTILAVALVOTTU, ks. / ITSEREAKTIIVINEN AINE, TYYPPI B, KIINTEÄ, LÄMPÖTILAVALVOTTU
3233 ITSEREAKTIIVINEN AINE, TYYPPI C, NESTEMÄINEN, LÄMPÖTILAVALVOTTU / ITSEREAKTIIVINEN NÄYTE, NESTEMÄINEN, LÄMPÖTILAVALVOTTU, ks.
3234 2,2’-ATSODI(ISOBUTYRONITRIILI), ks. / 3-METYYLI-4-(PYRROLIDIINI-1-YYLI)BENTSEENIDIATSONIUMTETRAFLUORIBORAATTI, ks. / ATSODIKARBONAMIDIVALMISTE, TYYPPI C, LÄMPÖTILAVALVOTTU, ks. / ITSEREAKTIIVINEN AINE, TYYPPI C, KIINTEÄ, LÄMPÖTILAVALVOTTU / ITSEREAKTIIVINEN NÄYTE, KIINTEÄ, LÄMPÖTILAVALVOTTU, ks. / TETRA-AMIINIPALLADIUM(II)NITRAATTI, ks. 
3235 2,2’-ATSODI(ETYYLI-2-METYYLIPROPIONAATTI), ks. / ITSEREAKTIIVINEN AINE, TYYPPI D, NESTEMÄINEN, LÄMPÖTILAVALVOTTU
3236 2-(2-HYDROKSIETOKSI)-1-(PYRROLIDIINI-1-YYLI)BENTSEENI-4-DIATSONIUMSINKKIKLORIDI, ks. / 2-(N,N-ETOKSIKARBONYYLI-FENYYLIAMINO)-3-METOKSI-4-(N-METYYLI-N-SYKLOHEKSYYLIAMINO)BENTSEENIDIATSONIUM-SINKKIKLORIDI, ks. / 2-(N,N-ETOKSIKARBONYYLI-FENYYLIAMINO)-3-METOKSI-4-(N-METYYLI-N-SYKLOHEKSYYLIAMINO)BENTSEENIDIATSONIUM-SINKKIKLORIDI, ks. / 2-(N,N-METYYLIAMINOETYYLIKARBONYYLI)-4-(3,4-DIMETYYLIFENYYLISULFONYYLI)BENTSEENIDIATSONIUMVETYSULFAATTI, ks. / 2,2’-ATSODI(2,4-DIMETYYLI-4-METOKSI-VALERONITRIILI), ks. / 2,2’-ATSODI(2,4-DIMETYYLIVALERONITRIILI), ks. / 2,2’-ATSODI(2-METYYLI BUTYRONITRIILI) , ks. / 2,5-DIETOKSI-4-(FENYYLI-SULFONYYLI)BENTSEENIDIATSONIUMSINKKIKLORIDI, ks. / 2,5-DIETOKSI-4-MORFOLIINOBENTSEENIDIATSONIUMSINKKIKLORIDI, ks. / 2,5-DIETOKSI-4-MORFOLIINOBENTSEENIDIATSONIUMSINKKIKLORIDI, ks. 
3237 DIETYLEENIGLYKOLI-BIS-(ALLYYLIKARBONAATTI) + DI-ISOPROPYYLIPEROKSIDI-KARBONAATTI, ks. / ITSEREAKTIIVINEN AINE, TYYPPI E, NESTEMÄINEN, LÄMPÖTILAVALVOTTU
3238 ITSEREAKTIIVINEN AINE, TYYPPI E, KIINTEÄ, LÄMPÖTILAVALVOTTU
3239 ITSEREAKTIIVINEN AINE, TYYPPI F, NESTEMÄINEN, LÄMPÖTILAVALVOTTU
3240 ITSEREAKTIIVINEN AINE, TYYPPI F, KIINTEÄ, LÄMPÖTILAVALVOTTU
3241 2-BROMI-2-NITROPROPAANI-1,3-DIOLI
3242 ATSODIKARBONAMIDI
3243 KIINTEÄ AINE SISÄLTÄEN MYRKYLLISTÄ NESTETTÄ, N.O.S.
3244 KIINTEÄ AINE SISÄLTÄEN SYÖVYTTÄVÄÄ NESTETTÄ, N.O.S.
3245 MUUNTOGEENISET MIKRO-ORGANISMIT tai MUUNTOGEENISET ORGANISMIT / MUUNTOGEENISET MIKRO-ORGANISMIT tai MUUNTOGEENISET ORGANISMIT, jäähdytetyssä nestemäisessä typessä
3246 METAANISULFONYYLIKLORIDI
3247 NATRIUMPEROKSIBORAATTI, VEDETÖN
3248 LÄÄKEAINE, NESTEMÄINEN, PALAVA, MYRKYLLINEN, N.O.S.
3249 LÄÄKEAINE, KIINTEÄ, MYRKYLLINEN, N.O.S.
3250 KLOORIETIKKAHAPPO, SULASSA MUODOSSA
3251 ISOSORBIDI-5-MONONITRAATTI
3252 DIFLUORIMETAANI (KYLMÄAINEKAASU R 32)
3253 DINATRIUMTRIOKSISILIKAATTI / Natriummetasilikaatti, ks.
3254 TRIBUTYYLIFOSFAANI
3255 tert-BUTYYLIHYPOKLORIITTI
3256 Bitumiliuokset, ks. / Bitumiöljyt, ks. / KOHOTETUSSA LÄMPÖTILASSA OLEVA NESTE, PALAVA, N.O.S, leimahduspiste yli 60 °C, leimahduspisteeseensä tai sen yläpuolelle lämmitettynä / Tieöljyt, ks.
3257 Bitumiliuokset, ks. / Bitumiöljyt, ks. / KOHOTETUSSA LÄMPÖTILASSA OLEVA NESTE, N.O.S., vähintään 100 °C lämpötilassa, tai jos aineella on leimahduspiste, tätä alemmassa lämpötilassa (mukaan lukien sulassa muodossa olevat metallit tai suolat jne.), täytetty enintään 190 °C lämpötilassa / Tieöljyt, ks.
3258 KOHOTETUSSA LÄMPÖTILASSA OLEVA KIINTEÄ AINE, N.O.S., vähintään 240 °C lämpötilassa
3259 AMIINIT, KIINTEÄT, SYÖVYTTÄVÄT, N.O.S. tai POLYAMIINIT, KIINTEÄT, SYÖVYTTÄVÄT, N.O.S.
3260 SYÖVYTTÄVÄ KIINTEÄ AINE, HAPAN, EPÄORGAANINEN, N.O.S.
3261 SYÖVYTTÄVÄ KIINTEÄ AINE, HAPAN, ORGAANINEN, N.O.S.
3262 EPÄORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ KIINTEÄ AINE, EMÄKSINEN, N.O.S.
3263 ORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ KIINTEÄ AINE, EMÄKSINEN, N.O.S.
3264 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN, EPÄORGAANINEN, N.O.S.
3265 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN, ORGAANINEN, N.O.S.
3266 EPÄORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ NESTE, EMÄKSINEN, N.O.S.
3267 ORGAANINEN SYÖVYTTÄVÄ NESTE, EMÄKSINEN, N.O.S.
3268 TURVATYYNYN KAASUNKEHITTIMET tai TURVATYYNYMODUULIT tai TURVAVYÖN ESIKIRISTIMET
3269 POLYESTERIHARTSI, MONIKOMPONENTTIPAKKAUS
3270 NITROSELLULOOSAMEMBRAANISUODAT-TIMET, enintään 12,6 % typpeä kuivapainosta sisältävä
3271 EETTERIT, N.O.S.
3272 ESTERIT, N.O.S.
3273 NITRIILIT, PALAVAT, MYRKYLLISET, N.O.S.
3274 ALKOHOLAATTIEN LIUOS, N.O.S., alkoholissa
3275 NITRIILIT, MYRKYLLISET, PALAVAT, N.O.S
3276 NITRIILIT, NESTEMÄISET, MYRKYLLISET, N.O.S.
3277 KLOORIFORMIAATIT, MYRKYLLISET, SYÖVYTTÄVÄT, N.O.S.
3278 ORGANOFOSFORIYHDISTE, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN, N.O.S.
3279 ORGANOFOSFORIYHDISTE, MYRKYLLINEN, PALAVA, N.O.S.
3280 ORGAANINEN ARSEENIYHDISTE, NESTEMÄINEN, N.O.S.
3281 METALLIKARBONYYLIT, NESTEMÄISET, N.O.S.
3282 ORGANOMETALLIYHDISTE, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN, N.O.S.
3283 SELEENIYHDISTE, KIINTEÄ, N.O.S.
3284 TELLUURIYHDISTE, N.O.S.
3285 VANADIINIYHDISTE, N.O.S.
3286 PALAVA NESTE, MYRKYLLINEN, SYÖVYTTÄVÄ, N.O.S
3287 EPÄORGAANINEN MYRKYLLINEN NESTE, N.O.S
3288 EPÄORGAANINEN MYRKYLLINEN KIINTEÄ AINE, N.O.S
3289 EPÄORGAANINEN MYRKYLLINEN NESTE, SYÖVYTTÄVÄ, N.O.S
3290 EPÄORGAANINEN MYRKYLLINEN KIINTEÄ AINE, SYÖVYTTÄVÄ. N.O.S.
3291 KLIININEN JÄTE, MÄÄRITTELEMÄTÖN, N.O.S. tai (BIO)LÄÄKETIETEELLINEN JÄTE, N.O.S. tai SÄÄNNELTY LÄÄKETIETEELLINEN JÄTE, N.O.S. /  jäähdytetyssä nestemäisessä typessä
3292 AKUT, NATRIUMIA SISÄLTÄVÄT tai KENNOT, NATRIUMIA SISÄLTÄVÄT
3293 HYDRATSIINI, VESILIUOS, enintään 37 massa-% hydratsiinia sisältävä
3294 SYAANIVEDYN ALKOHOLILIUOS, enintään 45 % syaanivetyä sisältävä
3295 HIILIVEDYT, NESTEMÄISET, N.O.S. / (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa) / (höyrynpaine 50 °C:ssa yli 110 kPa)
3296 HEPTAFLUORIPROPAANI (KYLMÄAINEKAASU R 227)
3297 ETEENIOKSIDIN JA KLOORITETRAFLUORIETAANIN SEOS, joka sisältää enintään 8,8 % eteenioksidia
3298 ETEENIOKSIDIN JA PENTAFLUORIETAANIN SEOS, joka sisältää enintään 7,9 % eteenioksidia
3299 ETEENIOKSIDIN JA TETRAFLUORIETAANIN SEOS, joka sisältää enintään 5,6 % eteenioksidia
3300 ETEENIOKSIDIN JA HIILIDIOKSIDIN SEOS, joka sisältää yli 87 % eteenioksidia
3301 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, ITSESTÄÄN KUUMENEVA, N.O.S.
3302 2-DIMETYYLIAMINO-ETYYLIAKRYLAATTI
3303 PURISTETTU KAASU, MYRKYLLINEN, HAPETTAVA, N.O.S.
3304 PURISTETTU KAASU, MYRKYLLINEN, SYÖVYTTÄVÄ, N.O.S.
3305 PURISTETTU KAASU, MYRKYLLINEN, PALAVA, SYÖVYTTÄVÄ, N.O.S.
3306 PURISTETTU KAASU, MYRKYLLINEN, HAPETTAVA, SYÖVYTTÄVÄ, N.O.S
3307 NESTEYTETTY KAASU, MYRKYLLINEN, HAPETTAVA, N.O.S.
3308 NESTEYTETTY KAASU, MYRKYLLINEN, SYÖVYTTÄVÄ, N.O.S.
3309 NESTEYTETTY KAASU, MYRKYLLINEN, PALAVA, SYÖVYTTÄVÄ, N.O.S.
3310 NESTEYTETTY KAASU, MYRKYLLINEN, HAPETTAVA, SYÖVYTTÄVÄ, N.O.S.
3311 KAASU, JÄÄHDYTETTY NESTE, HAPETTAVA, N.O.S.
3312 KAASU, JÄÄHDYTETTY NESTE, PALAVA, N.O.S.
3313 ORGAANISET PIGMENTIT, ITSESTÄÄN KUUMENEVAT
3314 MUOVIRAAKA-AINE, TYÖSTETTÄVÄ, massana, levynä tai ekstrudoituna tankona, josta vapautuu palavia kaasuja
3315 KEMIALLINEN NÄYTE, MYRKYLLINEN
3316 KEMIKAALIVÄLINESARJA tai ENSIAPUPAKKAUS
3317 2-AMINO-4,6-DINITROFENOLI, KOSTUTETTU, vähintään 20 massa-% vettä sisältävänä
3318 AMMONIAKKILIUOS, vedessä, suhteellinen tiheys 15 °C:ssa alle 0,880 kg/l, yli 50 % ammoniakkia sisältävä
3319 NITROGLYSEROLISEOS, EPÄHERKISTETTY, KIINTEÄ, N.O.S., yli 2 massa-% mutta enintään 10 massa-% nitroglyserolia sisältävä
3320 NATRIUMBOORIHYDRIDIN JA NATRIUMHYDROKSIDIN LIUOS, enintään 12 massa-% natriumboorihydridiä ja enintään 40 massa-% natriumhydroksidia sisältävä
3321 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, VÄHÄINEN OMINAISAKTIIVISUUS (LSA-II), fissioitumaton tai vapautettu fissioituva
3322 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, VÄHÄINEN OMINAISAKTIIVISUUS (LSA-III), fissioitumaton tai vapautettu fissioituva
3323 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, C-TYYPIN KOLLISSA, fissioitumaton tai vapautettu fissioituva
3324 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, VÄHÄINEN OMINAISAKTIIVISUUS (LSA-II), FISSIOITUVAA
3325 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, VÄHÄINEN OMINAISAKTIIVISUUS (LSA-III), FISSIOITUVAA
3326 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, PINTAKONTAMINOITUNEET ESINEET (SCO-I tai SCO-II), FISSIOITUVAA
3327 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, A-TYYPIN KOLLISSA, FISSIOITUVAA, ei erityismuodossa oleva
3328 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, B(U)-TYYPIN KOLLISSA, FISSIOITUVAA
3329 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, B(M)-TYYPIN KOLLISSA, FISSIOITUVAA
3330 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, C-TYYPIN KOLLISSA, FISSIOITUVAA
3331 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, KULJETUS ERITYISJÄRJESTELYIN, FISSIOITUVAA
3332 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, A-TYYPIN KOLLISSA, ERITYISMUODOSSA, fissioitumaton tai vapautettu fissioituva
3333 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, A-TYYPIN KOLLISSA, ERITYISMUODOSSA, FISSIOITUVAA
3334 Ilmailusäännöksissä määritelty neste, n.o.s.
3335 Ilmailusäännöksissä määritelty kiinteä aine, n.o.s.
3336 MERKAPTAANIT, NESTEMÄISET, PALAVAT, N.O.S. tai MERKAPTAANIEN SEOKSET, NESTEMÄISET, PALAVAT, N.O.S. / MERKAPTAANIT, NESTEMÄISET, PALAVAT, N.O.S. tai MERKAPTAANIEN SEOKSET, NESTEMÄISET, PALAVAT, N.O.S. / (höyrynpaine 50 °C:ssa enintään 110 kPa) / (höyrynpaine 50 °C:ssa yli 110 kPa)
3337 KYLMÄAINEKAASU R 404A (Pentafluorietaanin, 1,1,1-trifluorietaanin ja 1,1,1,2-tetrafluorietaanin tseotrooppinen seos, joka sisältää noin 44 % pentafluorietaania ja 52 % 1,1,1-trifluorietaania)
3338 KYLMÄAINEKAASU R 407A (Difluorimetaanin, pentafluorietaanin ja 1,1,1,2,-tetrafluorietaanin tseotrooppinen seos, joka sisältää noin 20 % difluorimetaania ja 40 % pentafluorietaania)
3339 KYLMÄAINEKAASU R 407B (Difluorimetaanin, pentafluorietaanin ja 1,1,1,2,-tetrafluorietaanin tseotrooppinen seos, joka sisältää noin 10 % difluorimetaania ja 70 % pentafluorietaania)
3340 KYLMÄAINEKAASU R 407C (Difluorimetaanin, pentafluorietaanin ja 1,1,1,2,-tetrafluorietaanin tseotrooppinen seos, joka sisältää noin 23 % difluorimetaania ja 25 % pentafluorietaania)
3341 TIOUREADIOKSIDI
3342 KSANTAATIT
3343 NITROGLYSEROLISEOS, EPÄHERKISTETTY, NESTEMÄINEN, PALAVA, N.O.S., enintään 30 massa-% nitroglyserolia sisältävä
3344 PENTAERYTRIITTITETRANITRAATTISEOS (PENTAERYTRITOLI-TETRANITRAATTISEOS, PETN-SEOS), FLEGMATOITU, KIINTEÄ, N.O.S., yli 10 massa-% mutta enintään 20 massa-% PETN:ää sisältävä
3345 TORJUNTA-AINE, FENOKSIETIKKA-HAPPOJOHDANNAINEN, KIINTEÄ, MYRKYLLINEN
3346 TORJUNTA-AINE, FENOKSIETIKKA-HAPPOJOHDANNAINEN, NESTEMÄINEN, PALAVA, MYRKYLLINEN, leimahduspiste alle 23 °C
3347 TORJUNTA-AINE, FENOKSIETIKKAHAPPOJOHDANNAINEN, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN, PALAVA, leimahduspiste vähintään 23 °C
3348 TORJUNTA-AINE, FENOKSIETIKKAHAPPOJOHDANNAINEN, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN
3349 TORJUNTA-AINE, PYRETROIDI, KIINTEÄ, MYRKYLLINEN
3350 TORJUNTA-AINE, PYRETROIDI, NESTEMÄINEN, PALAVA, MYRKYLLINEN, leimahduspiste alle 23 °C
3351 TORJUNTA-AINE, PYRETROIDI, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN, PALAVA, leimahduspiste vähintään 23 °C
3352 TORJUNTA-AINE, PYRETROIDI, NESTEMÄINEN, MYRKYLLINEN
3354 HYÖNTEISTORJUNTAKAASU, PALAVA, N.O.S.
3355 HYÖNTEISTORJUNTAKAASU, MYRKYLLINEN, PALAVA, N.O.S.
3356 HAPENKEHITIN, KEMIALLINEN
3357 NITROGLYSEROLISEOS, EPÄHERKISTETTY, NESTEMÄINEN, N.O.S., enintään 30 massa-% nitroglyserolia sisältävä
3358 KYLMÄKONEET, jotka sisältävät palavaa, myrkytöntä, nesteytettyä kaasua
3359 KAASULLA DESINFIOITU LASTINKULJETUSYKSIKKÖ
3360 Kasvikuidut, kuivat
3361 KLOORISILAANIT, MYRKYLLISET, SYÖVYTTÄVÄT, N.O.S.
3362 KLOORISILAANIT, MYRKYLLISET, SYÖVYTTÄVÄT, PALAVAT, N.O.S.
3363 Vaarallisia aineita sisältävä kone tai vaarallisia aineita sisältävä laite
3364 TRINITROFENOLI (PIKRIINIHAPPO), KOSTUTETTU, vähintään 10 massa-% vettä sisältävänä
3365 TRINITROKLOORIBENTSEENI (PIKRYYLIKLORIDI), KOSTUTETTU, vähintään 10 massa-% vettä sisältävänä
3366 TRINITROTOLUEENI (TNT), KOSTUTETTU, vähintään 10 massa-% vettä sisältävänä / Trotyyli, kostutettu, ks.
3367 TRINITROBENTSEENI, KOSTUTETTU, vähintään 10 massa-% vettä sisältävänä
3368 TRINITROBENTSOEHAPPO, KOSTUTETTU, vähintään 10 massa-% vettä sisältävänä
3369 NATRIUMDINITRO-o-KRESOLAATTI, KOSTUTETTU, vähintään 10 massa-% vettä sisältävänä
3370 UREANITRAATTI, KOSTUTETTU, vähintään 10 massa-% vettä sisältävänä
3371 2-METYYLIBUTANAALI
3373 BIOLOGINEN AINE, KATEGORIA B / (vain eläinperäinen materiaali)
3374 ASETYLEENI, LIUOTINVAPAA
3375 AMMONIUMNITRAATTIEMULSIO tai AMMONIUMNITRAATTISUSPENSIO tai AMMONIUMNITRAATTIGEELI, louhintaräjähdysaineen välivalmiste, kiinteä /  nestemäinen
3376 4-NITROFENYYLIHYDRATSIINI, vähintään 30 massa-% vettä sisältävänä
3377 NATRIUMPERBORAATTI-MONOHYDRAATTI
3378 NATRIUMKARBONAATTI-PEROKSIHYDRAATTI
3379 EPÄHERKISTETTY RÄJÄHDYSAINE, NESTEMÄINEN, N.O.S.
3380 EPÄHERKISTETTY RÄJÄHDYSAINE, KIINTEÄ, N.O.S.
3381 HENGITYSTEITSE MYRKYLLINEN NESTE, N.O.S., myrkyllisyys hengitysteitse enintään 200 ml/m3 ja kyllästetyn höyryn pitoisuus vähintään 500 LC50
3382 HENGITYSTEITSE MYRKYLLINEN NESTE, N.O.S., myrkyllisyys hengitysteitse enintään 1000 ml/m3 ja kyllästetyn höyryn pitoisuus vähintään 10 LC50
3383 HENGITYSTEITSE MYRKYLLINEN NESTE, PALAVA, N.O.S., myrkyllisyys hengitysteitse enintään 200 ml/m3 ja kyllästetyn höyryn pitoisuus vähintään 500 LC50
3384 HENGITYSTEITSE MYRKYLLINEN NESTE, PALAVA, N.O.S., myrkyllisyys hengitysteitse enintään 1000 ml/m3 ja kyllästetyn höyryn pitoisuus vähintään 10 LC50
3385 HENGITYSTEITSE MYRKYLLINEN NESTE, VEDEN KANSSA REAGOIVA, N.O.S., myrkyllisyys hengitysteitse enintään 200 ml/m3 ja kyllästetyn höyryn pitoisuus vähintään 500 LC50
3386 HENGITYSTEITSE MYRKYLLINEN NESTE, VEDEN KANSSA REAGOIVA, N.O.S., myrkyllisyys hengitysteitse enintään 1000 ml/m3 ja kyllästetyn höyryn pitoisuus vähintään 10 LC50
3387 HENGITYSTEITSE MYRKYLLINEN NESTE, HAPETTAVA, N.O.S., myrkyllisyys hengitysteitse enintään 200 ml/m3 ja kyllästetyn höyryn pitoisuus vähintään 500 LC50
3388 HENGITYSTEITSE MYRKYLLINEN NESTE, HAPETTAVA, N.O.S., myrkyllisyys hengitysteitse enintään 1000 ml/m3 ja kyllästetyn höyryn pitoisuus vähintään 10 LC50
3389 HENGITYSTEITSE MYRKYLLINEN NESTE, SYÖVYTTÄVÄ, N.O.S., myrkyllisyys hengitysteitse enintään 200 ml/m3 ja kyllästetyn höyryn pitoisuus vähintään 500 LC50
3390 HENGITYSTEITSE MYRKYLLINEN NESTE, SYÖVYTTÄVÄ, N.O.S., myrkyllisyys hengitysteitse enintään 1000 ml/m3 ja kyllästetyn höyryn pitoisuus vähintään 10 LC50
3391 ORGANOMETALLINEN AINE, KIINTEÄ, PYROFORINEN
3392 ORGANOMETALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, PYROFORINEN
3393 Alumiinialkyylihalidit, kiinteät, ks. / Litiumalkyylit, kiinteät, ks. / Magnesiumdifenyyli, ks. / ORGANOMETALLINEN AINE, KIINTEÄ, PYROFORINEN, VEDEN KANSSA REAGOIVA / 
3394 Alumiinialkyylihalidit, nestemäiset, ks. / Alumiinialkyylihydridit, ks. / Alumiinialkyylit, ks. / Dietyylisinkki, ks. / Dimetyylisinkki, ks. / Litiumalkyylit, nestemäiset, ks. / Magnesiumalkyylit, ks. / ORGANOMETALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, PYROFORINEN, VEDEN KANSSA REAGOIVA
3395 ORGANOMETALLINEN AINE, KIINTEÄ, VEDEN KANSSA REAGOIVA
3396 ORGANOMETALLINEN AINE, KIINTEÄ, VEDEN KANSSA REAGOIVA, PALAVA
3397 ORGANOMETALLINEN AINE, KIINTEÄ, VEDEN KANSSA REAGOIVA, ITSESTÄÄN KUUMENEVA
3398 ORGANOMETALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, VEDEN KANSSA REAGOIVA
3399 ORGANOMETALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, VEDEN KANSSA REAGOIVA, PALAVA
3400 ORGANOMETALLINEN AINE, KIINTEÄ, ITSESTÄÄN KUUMENEVA
3401 ALKALIMETALLIAMALGAAMI, KIINTEÄ
3402 MAA-ALKALIMETALLIAMALGAAMI, KIINTEÄ
3403 KALIUMMETALLISEOKSET, KIINTEÄT
3404 KALIUM-NATRIUMSEOKSET, KIINTEÄT
3405 BARIUMKLORAATTILIUOS
3406 BARIUMPERKLORAATTILIUOS
3407 KLORAATIN JA MAGNESIUMKLORIDIN SEOS, LIUOS
3408 LYIJYPERKLORAATTILIUOS
3409 KLOORINITROBENTSEENIT, NESTEMÄISET
3410 4-KLOORI-o-TOLUIDIINIHYDROKLORIDILIUOS
3411 beta-NAFTYYLIAMIINILIUOS
3412 MUURAHAISHAPPO, vähintään 10 massa-% mutta enintään 85 massa-% happoa sisältävä / MUURAHAISHAPPO, vähintään 5 massa-% mutta alle 10 massa-% happoa sisältävä
3413 KALIUMSYANIDILIUOS
3414 NATRIUMSYANIDILIUOS
3415 NATRIUMFLUORIDILIUOS
3416 KLOORIASETOFENONI, NESTEMÄINEN
3417 KSYLYYLIBROMIDI, KIINTEÄ
3418 2,4-TOLUYLEENIDIAMIINILIUOS
3419 BOORITRIFLUORIDIETIKKA-HAPPOKOMPLEKSI, KIINTEÄ
3420 BOORITRIFLUORIDIPROPIONI-HAPPOKOMPLEKSI, KIINTEÄ
3421 KALIUMVETYDIFLUORIDILIUOS
3422 KALIUMFLUORIDILIUOS
3423 TETRAMETYYLIAMMONIUMHYDROKSIDI, KIINTEÄ
3424 AMMONIUMDINITRO-o-KRESOLAATTILIUOS
3425 BROMIETIKKAHAPPO, KIINTEÄ
3426 AKRYYLIAMIDILIUOS
3427 KLOORIBENTSYYLIKLORIDIT, KIINTEÄT
3428 3-KLOORI-4-METYYLIFENYYLI-ISOSYANAATTI, KIINTEÄT
3429 KLOORITOLUIDIINIT, NESTEMÄISET
3430 KSYLENOLIT, NESTEMÄISET
3431 NITROBENTSOTRIFLUORIDIT, KIINTEÄT
3432 POLYKLOORATUT BIFENYYLIT, KIINTEÄT
3434 NITROKRESOLIT, NESTEMÄISET
3436 HEKSAFLUORIASETONIHYDRAATTI, KIINTEÄ
3437 KLOORIKRESOLIT, KIINTEÄT
3438 alfa-METYYLIBENTSYYLIALKOHOLI, KIINTEÄ
3439 NITRIILIT, KIINTEÄT, MYRKYLLISET, N.O.S.
3440 SELEENIYHDISTE, NESTEMÄINEN, N.O.S.
3441 KLOORIDINITROBENTSEENIT, KIINTEÄT
3442 DIKLOORIANILIINIT, KIINTEÄT
3443 DINITROBENTSEENIT, KIINTEÄT
3444 NIKOTIINIHYDROKLORIDI, KIINTEÄ
3445 NIKOTIINISULFAATTI, KIINTEÄ
3446 NITROTOLUEENIT, KIINTEÄT
3447 NITROKSYLEENIT, KIINTEÄT
3448 KYYNELKAASUAINE, KIINTEÄ, N.O.S.
3449 BROMIBENTSYYLISYANIDIT, KIINTEÄT
3450 DIFENYYLIKLOORIARSIINI, KIINTEÄ
3451 TOLUIDIINIT, KIINTEÄT
3452 KSYLIDIINIT, KIINTEÄT
3453 FOSFORIHAPPO, KIINTEÄ
3454 DINITROTOLUEENIT, KIINTEÄT
3455 KRESOLIT, KIINTEÄT
3456 NITROSYYLIRIKKIHAPPO, KIINTEÄ
3457 KLOORINITROTOLUEENIT, KIINTEÄT
3458 NITROANISOLIT, KIINTEÄT
3459 NITROBROMIBENTSEENIT, KIINTEÄT
3460 N-ETYYLIBENTSYYLITOLUIDIINIT, KIINTEÄT
3462 ELÄVISTÄ ORGANISMEISTA EROTETUT MYRKYT, KIINTEÄT, N.O.S.
3463 PROPIONIHAPPO, vähintään 90 massa-% happoa sisältävä
3464 ORGANOFOSFORIYHDISTE, KIINTEÄ, MYRKYLLINEN, N.O.S.
3465 ORGAANINEN ARSEENIYHDISTE, KIINTEÄ, N.O.S.
3466 METALLIKARBONYYLIT, KIINTEÄT, N.O.S.
3467 ORGANOMETALLIYHDISTE, KIINTEÄ, MYRKYLLINEN, N.O.S.
3468 VETY METALLIHYDRIDIIN SIDOTTUNA tai VETY METALLIHYDRIDIIN SIDOTTUNA, SISÄLTYY LAITTEESEEN tai VETY METALLIHYDRIDIIN SIDOTTUNA, PAKATTU LAITTEIDEN KANSSA
3469 MAALI, PALAVA, SYÖVYTTÄVÄ (mukaan lukien maali, lakka, emali, petsi, sellakka, vernissa, kiillote, nestemäinen täyteaine ja nestemäinen pohjalakka) tai MAALIEN KALTAISET AINEET, PALAVAT, SYÖVYTTÄVÄT (mukaan lukien maalien ohenteet ja liuotinaineet)
3470 MAALI, SYÖVYTTÄVÄ, PALAVA (mukaan lukien maali, lakka, emali, petsi, sellakka, vernissa, kiillote, nestemäinen täyteaine ja nestemäinen pohjalakka) tai MAALIEN KALTAISET AINEET, SYÖVYTTÄVÄT, PALAVAT (mukaan lukien maalien ohenteet ja liuotinaineet)
3471 VETYDIFLUORIDIT, LIUOS, N.O.S.
3472 KROTONIHAPPO, NESTEMÄINEN
3473 POLTTOKENNOPATRUUNAT tai POLTTOKENNOPATRUUNAT, JOTKA SISÄLTYVÄT LAITTEESEEN tai POLTTOKENNOPATRUUNAT, JOTKA ON PAKATTU LAITTEIDEN KANSSA, sisältävät palavia nesteitä
3474 1-HYDROKSIBENTSOTRIATSOLI-MONOHYDRAATTI
3475 ETANOLIN JA BENSIININ SEOS, joka sisältää yli 10% etanolia
3476 POLTTOKENNOPATRUUNAT tai POLTTOKENNOPATRUUNAT, JOTKA SISÄLTYVÄT LAITTEESEEN tai POLTTOKENNOPATRUUNAT, JOTKA ON PAKATTU LAITTEIDEN KANSSA, sisältävät veden kanssa reagoivia aineita
3477 POLTTOKENNOPATRUUNAT tai POLTTOKENNOPATRUUNAT, JOTKA SISÄLTYVÄT LAITTEESEEN tai POLTTOKENNOPATRUUNAT, JOTKA ON PAKATTU LAITTEIDEN KANSSA, sisältävät syövyttäviä aineita
3478 POLTTOKENNOPATRUUNAT tai POLTTOKENNOPATRUUNAT, JOTKA SISÄLTYVÄT LAITTEESEEN tai POLTTOKENNOPATRUUNAT, JOTKA ON PAKATTU LAITTEIDEN KANSSA, sisältävää nesteytettyä palavaa kaasua
3479 POLTTOKENNOPATRUUNAT tai POLTTOKENNOPATRUUNAT, JOTKA SISÄLTYVÄT LAITTEESEEN tai POLTTOKENNOPATRUUNAT, JOTKA ON PAKATTU LAITTEIDEN KANSSA, sisältävät metalihydridiin sidottua vetyä
3480 LITIUMIONI-AKUT (mukaan lukien litiumionipolymeeri-akut)
3481 LITIUMIONI-AKUT, JOTKA ON PAKATTU LAITTEIDEN KANSSA tai LITIUMIONI-AKUT, JOTKA SISÄLTYVÄT LAITTEESEEN (mukaan lukien litiumionipolymeeri-akut)
3482 ALKALIMETALLIDISPERSIO, PALAVA tai MAA-ALKALIMETALLIDISPERSIO, PALAVA
3483 MOOTTORIN NAKUTUKSENESTOAINE, PALAVA
3484 HYDRATSIINI, VESILIUOS, PALAVA yli 37 massa-% hydratsiinia sisältävä
3485 KALSIUMHYPOKLORIITTI, KUIVA, SYÖVYTTÄVÄ tai KALSIUMHYPOKLORIITTISEOS, KUIVA, SYÖVYTTÄVÄ yli 39 % aktiivista klooria (8,8 % aktiivista happea) sisältävä
3486 KALSIUMHYPOKLORIITTISEOS, KUIVA, SYÖVYTTÄVÄ, yli 10 % mutta enintään 39 % vapaata klooria sisältävä
3487 KALSIUMHYPOKLORIITTI, HYDRATOITU, SYÖVYTTÄVÄ tai KALSIUMHYPOKLORIITTI, HYDRATOITU SEOS, SYÖVYTTÄVÄ vähintään 5,5 % mutta enintään 16 % vettä sisältävä
3488 HENGITYSTEITSE MYRKYLLINEN NESTE, PALAVA, SYÖVYTTÄVÄ, N.O.S., myrkyllisyys hengitysteitse enintään 200 ml/m3 ja kyllästetyn höyryn pitoisuus vähintään 500 LC50
3489 HENGITYSTEITSE MYRKYLLINEN NESTE, PALAVA, SYÖVYTTÄVÄ, N.O.S., myrkyllisyys hengitysteitse enintään 1000 ml/m3 ja kyllästetyn höyryn pitoisuus vähintään 10 LC50
3490 HENGITYSTEITSE MYRKYLLINEN NESTE, VEDEN KANSSA REAGOIVA, PALAVA, N.O.S., myrkyllisyys hengitysteitse enintään 200 ml/m3 ja kyllästetyn höyryn pitoisuus vähintään 500 LC50
3491 HENGITYSTEITSE MYRKYLLINEN NESTE, VEDEN KANSSA REAGOIVA, PALAVA, N.O.S., myrkyllisyys hengitysteitse enintään 1000 ml/m3 ja kyllästetyn höyryn pitoisuus vähintään 10 LC50
3494 RAAKAÖLJY, KORKEA RIKKIPITOISUUS, PALAVA, MYRKYLLINEN
3495 JODI
3496 Akut, nikkelimetallihydridi
3497 KRILLIJAUHO
3498 JODIMONOKLORIDI, NESTEMÄINEN
3499 KONDENSAATTORI, SÄHKÖINEN KAKSOISKERROS (energian varauskyky yli 0,3 Wh)
3500 PAINEELLINEN KEMIKAALI, N.O.S.

Muutoshistoria

Päiväys Muutos Tekijä
31.8.2016 Valmis. GS1 Finland Oy